Ruukki Construction

Hållbara bygg- och konstruktionsprodukter och tjänster i Europa

Fakta

Antal anställda: omkring 1 400

Andel av SSAB-konceernens totala EBITDA: 13 % (2020)

Intäkter 2020: 5 516 Mkr

Chef för Ruukki Construction: Sami Eronen (1971), VD

Andel av SSAB-koncernens intäkter: 8 % (2020)

Ruukki Construction erbjuder hållbara byggprodukter och tjänster inom tak och byggnadsskal. De viktigaste affärssegmenten är bostadsbyggande och övrigt byggande. Ruukki Constructions verksamhet sträcker sig över tio länder och produktionsenheterna finns i Finland, Polen, Sverige, Estland, Litauen och Ukraina. Ruukkis kunder är verksamma inom fastighets- och byggsektorn.

Miljömedvetet byggande har blivit normal praxis. Vid sidan av miljömedvetenhet kräver kunderna att det byggs hälsosamma byggnader av hög kvalitet. Ruukki erbjuder kunderna de bästa produkterna och lösningarna som främjar hållbarhet för att uppfylla kraven. Exempel på detta är allt mer energieffektiva paneler och Ruukki Life-panelen, som till största del tillverkas av återvunnet material, vilket minskar utsläppen av koldioxid i produktionsfasen med upp till 20 %.

Marknadsposition

Ruukki Construction har en stark marknadsposition inom bostäder och annan byggnation på de viktigaste geografiska områdena, vilket omfattar Finland, Skandinavien, Baltikum, Polen, Tjeckien och Slovakien.


Efterfrågetrender och drivkrafter

Byggkonjunkturerna påverkar i hög grad efterfrågan på Ruukki Constructions produkter och tjänster. De senaste åren har efterfrågan varit stark på byggmarknaden i Norden och Europa, men tillväxten planar nu ut. Samtidigt drivs efterfrågan av trender som digitalisering, konsumentbeteende, urbanisering och hållbar konstruktion.
Market position

Styrkor

 • Starkt varumärke inom viktiga marknader och kundsegment
 • Produkt och serviceinnovationer
 • Tillförlitlighet med högkvalitativa, hållbara och certifierade produkter samt omfattande garantier
 • Stort kunnande inom stålbaserade byggprodukter

Strategi

Ruukki Construction har under de senaste åren avyttrat icke-kärnverksamheter och skapat en grund för att uppnå lönsam tillväxt. Efter avyttringen av affärsenheten Building Systems i maj 2020 kan Ruukki Construction fokusera fullt ut på tillväxt inom produktaffären Roofing och Building Envelopes på kärnmarknaderna: Norden, Baltikum och CEE. Under de senaste åren har Ruukki Construction lyckats växa kraftigt i sina kärnverksamheter.

 

Ruukki Construction fortsätter att utveckla kärnverksamheterna med SSAB som huvudsaklig stålleverantör. Ruukki Construction har som mål att erbjuda sina kunder kompletta leveranser av tak och byggnadsskal, inklusive design och teknisk support. Kärnverksamheten är inriktad på att växa snabbare än den totala byggmarknaden. Tillväxten sker såväl organiskt  genom ett redan lanserat Commercial Excellence -program och utveckling av produktportföljen  samt  genom att överväga förvärv för att stärka utbudet inom prioriterade segment och marknader

 

Strategiska fokusområden och mål

 • Säkerhet 
 • Växa snabbare än den allmänna byggmarknaden  på kärnmarknaderna
 • Kontinuerlig förbättring av kostnadsposition och kapitaleffektivitet
 • Genomföra ”SSAB ONE inom Ruukki”
 • Uppnå en EBITDA-marginal om över 10 % 2022
 
Customers and end users

Kunder och slutanvändare

RViktigaste affärssegment

 • Kommersiell och industriell byggnation
 • Bostadsbyggande
 • Industribyggnation

 

Ruukki Constructions kunder är verksamma inom många områden i flera länder.  De viktigaste beslutsfattandegrupperna är:

 • Arkitekter och byggnadskonstruktörer
 • Ledande entreprenörer och installationsföretag
 • Fastighetsägare och -utvecklare
 • Återförsäljare av takprodukter för bostäder samt plåtslagare
 • Villaägare

Produkter och tjänster

 • Takplåt, takavvattningssystem och tillbehör för bostadsbyggande
 • Sandwichpaneler, bärande takplåt och fasadbeklädnader för kommersiella byggnader
 • Stommar till kommersiell och industriell byggnation
 • Broar
 • Design- och installationstjänster

Ruukki Construction har produktionsenheter i Finland, Polen, Litauen, Sverige, Estland och Ukraina. Ruukki Constructions största stålleverantör är SSAB Europe. Det finns även externa stålleverantörer, huvudsakligen i Central- och Östeuropa och Ryssland. Divisionens konkurrenskraft säkerställs genom marknadsmässig prissättning från alla leverantörer.

Konkurrenter

Stålbaserade byggproduktleverantörer Kingspan, Lindab samt lokala aktörer som Areco och ett flertal andra mindre företag.

5