Ruukki Construction

Hållbara bygg- och konstruktionsprodukter och tjänster i Europa

Fakta

Antal anställda: omkring 1 800

Andel av SSAB-konceernens totala EBITDA: 7 % (2019)

Försäljning 2019: 6 510 Mkr

Chef för Ruukki Construction: Sami Eronen (1971)

Andel av SSAB-koncernens totala omsättning: 8 % (2019)

Ruukki Construction erbjuder hållbara byggprodukter och tjänster inom tak, vägg och stomkonstruktioner. De viktigaste affärssegmenten är bostadsbyggande och övrigt byggande. Ruukki Constructions verksamhet sträcker sig över tio länder och produktionsenheterna finns i Finland, Polen, Sverige, Estland, Litauen och Ukraina. Ruukkis kunder är verksamma inom fastighets- och byggsektorn.

Miljömedvetet byggande har blivit normal praxis. Vid sidan av miljömedvetenhet kräver kunderna att det byggs hälsosamma byggnader av hög kvalitet. Ruukki erbjuder kunderna de bästa produkterna och lösningarna som främjar hållbarhet för att uppfylla kraven. Exempel på detta är allt mer energieffektiva paneler och Ruukki Life-panelen, som till största del tillverkas av återvunnet material, vilket minskar utsläppen av koldioxid i produktionsfasen med upp till 20 %.

Marknadsposition

Ruukki Construction har en stark marknadsposition inom bostäder och annan byggnation på de viktigaste geografiska områdena, vilket omfattar Finland, Skandinavien, Baltikum, Polen, Tjeckien och Slovakien.


Efterfrågetrender och drivkrafter

Byggkonjunkturerna påverkar i hög grad efterfrågan på Ruukki Constructions produkter och tjänster. De senaste åren har efterfrågan varit stark på byggmarknaden i Norden och Europa, men tillväxten planar nu ut. Samtidigt drivs efterfrågan av trender som digitalisering, konsumentbeteende, urbanisering och hållbar konstruktion.
Market position

Styrkor

 • Starkt varumärke inom viktiga marknader och kundsegment
 • Produkt och serviceinnovationer som drar fördel av avancerad teknik
 • Högkvalitativa, hållbara, certifierade produkter med omfattande garantier
 • Starkt kunnande inom stålbaserade byggprodukter

Strategi

Ruukki Construction har under de senaste åren skapat en grund för att uppnå lönsam tillväxt. Efter avyttringen av affärsenheten i Ryssland i slutet av 2018 har ett avtal om att avyttra Ruukki Building Systems undertecknats och transaktionen förväntas avslutas i början av 2020. Dessutom drog sig Ruukki Construction ur verksamheterna i Rumänien och Storbritannien, vilket ger ökat fokus på kärnverksamheten i Norden, Baltikum och Central- och Östeuropa. Det finska företaget Piristeel Oy som tillverkar taksäkerhetsprodukter och regnvattensystem förvärvades i början av 2019 för att komplettera produktportföljen inom takläggningsprodukter. 

Ruukki Construction kommer nu att utveckla de kvarvarande kärnverksamheterna, takläggning och byggnadsskal, med SSAB som huvudsaklig stålleverantör. Fokus ligger på att uppnå organisk tillväxt genom det tidigare lanserade Commercial Excellence Programme. Programmet syftar till att stärka marknads- och kanalutvecklingen inom den nuvarande portföljen. Synergipotentialen från förvärvet av Piristeel har identifierats på alla kärnmarknader och fokus är att snabbt realisera synergierna. Vi kommer också att överväga kompletterande förvärv för att stärka utbudet på prioriterade kundsegment och marknader. 

Strategiska fokusområden och mål

 • Säkerhet 
 • Växa snabbare än den allmänna byggmarknaden 
 • Kontinuerlig förbättring av enhetskostnad och kapitaleffektivitet 
 • Genomföra ”SSABE ONE inom Ruukki”
 • Uppnå en EBITDA-marginal över 10 procent under 2022
 
Customers and end users

Kunder och slutanvändare

RViktigaste affärssegment

 • Kommersiell och industriell byggnation
 • Bostadsbyggande
 • Industribyggnation

 

Ruukki Constructions kunder är verksamma inom många områden i flera länder.  De viktigaste beslutsfattandegrupperna är:

 • Arkitekter och byggnadskonstruktörer
 • Ledande entreprenörer och installationsföretag
 • Fastighetsägare och -utvecklare
 • Återförsäljare av takprodukter för bostäder samt plåtslagare
 • Villaägare

Produkter och tjänster

 • Takplåt, takavvattningssystem och tillbehör för bostadsbyggande
 • Sandwichpaneler, bärande takplåt och fasadbeklädnader för kommersiella byggnader
 • Stommar till kommersiell och industriell byggnation
 • Broar
 • Design- och installationstjänster

Ruukki Construction har produktionsenheter i Finland, Polen, Litauen, Sverige, Estland och Ukraina. Ruukki Constructions största stålleverantör är SSAB Europe. Det finns även externa stålleverantörer, huvudsakligen i Central- och Östeuropa och Ryssland. Divisionens konkurrenskraft säkerställs genom marknadsmässig prissättning från alla leverantörer.

Konkurrenter

Leverantörer av stålbaserade byggprodukter Kingspan, Lindab och lokalt Areco och ett flertal andra mindre företag