SSAB Americas

Marknadsledande nordamerikansk stålproducent som tillverkar grovplåt och coils av hög kvalitet

Fakta

SSAB Americas är den största producenten och leverantören av grovplåt i Nordamerika. SSAB Americas har en stark position genom hög kostnadseffektivitet och hög kvalitet.
Antal anställda: cirka 1 250
Andel av SSAB-koncernens total EBITDA: 44 % (2019)
Försäljning 2019: 17 460 Mkr
Chef för SSAB Americas: Charles Schmitt (1959), EVP
Andel av SSAB-koncernens totala omsättning: 23 % (2019)
Stålleveranser 2019: cirka 2,0 miljoner ton

Marknadsposition

SSAB är den största producenten och leverantören av grovplåt i Nordamerika och har en marknadsandel på cirka 27% 2019. SSAB har en fortsatt stark ställning på marknaden inom kundsegmenten för energi och tunga transporter. USA står för cirka 85% av omsättningen, Kanada för 10% och Latinamerika för 5%.


Drivkrafter och trender på marknaden

Det finns ett stort behov av nyinvesteringar i infrastruktur i Nordamerika. Detta innebär att flera slutanvändarsegment, såsom tunga tillverknings- och anläggningsutrustning, väntas förbättras. Även efterfrågan från vindkraft väntas förbli positiv, och utsikterna för investeringar i pipelines är också gynnsamma.
Market position

Styrkor

  • Stark nordamerikansk produktionsbas med branschledande kvalitet och kostnadsposition
  • Två moderna stålproduktionsanläggningar med elektriska ljusbågsugnar (EAF), som använder återvunnen skrot som råvara
  • Nära samarbete med kunderna för att utveckla unika, anpassade produkter och lösningar
     

Strategi

Basen i SSAB Americas strategi är oförändrad, med fokus på en hög nivå av service och kvalitet, att behålla sin ledande kostnadsposition och den mest flexibla produktionsstrukturen på marknaden samt att vara branschledande inom säkerhet. SSAB fortsätter att investera i mer avancerad produktionskapacitet, och i framtiden kommer därför en högre andel av produktionskapaciteten i Nordamerika att allokeras till höghållfasta stål (säljs av SSAB Special Steels) och premiumprodukter. Detta stärker den övergripande produktmixen inom SSAB-koncernen. 

Mot den bakgrunden har SSAB Americas utvecklat en ny go-to-market- och servicemodell som riktar sig till en mer diversifierad kundkrets med högre andel tillverkare och OEM-företag än idag. Samtidigt kommer utbudet av produkter och tjänster att differentieras för att underlätta tillväxt av premiumprodukter för energi-, offshore- samt järnvägs- och skeppsbyggnadssegmenten.

Behovet av återinvestering i infrastruktur är stort i Nordamerika, vilket kan komma att bli en positiv faktor för efterfrågan på medellång sikt. Om det sker mer investeringar förväntas flera kundsegment, såsom tunga tillverknings- och anläggningsutrustning, öka. Även efterfrågan från vindkraftssektorn förväntas förbli positiv, och utsikterna för investeringar i rörledningsprojekt är gynnsamma framöver.

 

Strategiska mål:

  • Öka andelen premiumprodukter till 39 % under 2022 (2019: 33 %)
  • Öka andelen leveranser till slutanvändare till mer än 50 % (2019: 45 %)
 
 
Customers and end users

Kunder och slutanvändare

SSAB Americas tillverkar ett brett urval av högklassiga stålprodukter, inklusive avancerade höghållfasta stål som används inom olika branscher. SSAB Americas säljer produkterna både direkt till slutanvändarna och till stålservicecenter. Viktiga kundsegmenten är bland annat energi, tunga transporter, byggindustrin, infrastruktur och bygg- och anläggningsmaskiner.

Produktion

SSAB Americas moderna stålverk ligger i Mobile, Alabama och Montpelier, Iowa, och har en sammanlagd årlig produktionskapacitet på 2,4 miljoner ton. Båda anläggningarna använder en skrotbaserad produktion med elektriska ljusbågsugnar. Stålverken är strategiskt belägna för att täcka det område som är centrum för Nordamerikas industriproduktion samt med tillgång till det strategiska södra hamnsystemet, vattenvägar mellan kusterna och de viktigaste järnvägarna, vilket ger en logistisk fördel.

SSABs moderna stålverk i Alabama grundades 2001. Anläggningen omfattar två seghärdningslinjer med en total produktionskapacitet på drygt 300 000 ton per år. Leveranser av dessa produkter redovisas under SSAB Special Steels. Den nyaste seghärdningslinjen i Alabama är en av världens mest avancerade.

Förutom de två stålverken har SSAB Americas tre klipplinjer; i Houston, Texas, St. Paul, Minnesota och Toronto (Kanada). Dessa anläggningar har flexibilitet att hantera både SSABs stål och stål från externa leverantörer och bearbeta plåtrullar (coils) av varierande bredd, dimensioner och kvaliteter för att uppfylla en rad olika kundspecifika krav.

SSAB Americas bedriver sin verksamhet med minsta möjliga påverkan på miljön. För att producera sitt stål använder divisionen återvunnet skrot. Mer än 94% består av återvunnet material, allt från uttjänta maskiner till gamla bildelar. SSAB Americas använder kasserade däck som råvara istället för kol i produktionsprocessen. Över 400 000 däck återvinns varje år och hittills har totalt mer än 6 miljoner kasserade däck återvunnits. Divisionen utnyttjar förnybar elenergi i tillverkningsprocessen, speciellt vindkraft som köps genom ett certifierat program. SSAB Americas tillverkningsprocess släpper ut 63% mindre koldioxid än genomsnittet i den amerikanska stålbranschen (2016).

SSAB Americas satsar också på att minska energiförbrukningen genom återvinning av både farligt och icke-farligt avfall samt återvinning av vatten för att minska förbrukningen. SSAB Americas var den första stålproducenten med elektrisk ljusbågsugn i Nordamerika som beviljades certifiering av alla sina miljöledningssystem enligt ISO 14001-standard. Årligen avsätts medel för kontinuerligt förbättringsarbete inom ramen för ISO 14001.

Produkter

SSAB Americas tillverkar grovplåt och coils. Divisionens stål är 100 % återvinningsbart och tillverkas av återvunnet material till 94%. Hållbarheten och den höga hållfastheten i plåt och coils som tillverkas av SSAB Americas betyder att produkter som tillverkas av SSAB Americas stål har längre livslängd och minskar kundernas koldioxidavtryck. Det starka och hållbara stålet används till exempel inom transporter, där det ger minskad bränsleförbrukning, och i energisektorn, där det bidrar till övergången till förnybara energikällor som vindkraft.

2016 lanserade SSAB Americas EcoSmart, ett innovativt program för att åskådliggöra SSABs engagemang för en hållbar miljö för kunderna. Nästan 50 kunder har gått med i programmet sedan starten. Kunder som deltar i programmet får sina produkter och dokumentation märkta med EcoSmart-etiketten och visa förtroendet för att SSAB tar sitt miljöansvar som leverantör.

Konkurrenter

Inhemska stålproducenter som Nucor, ArcelorMittal, Evraz, Essar Algoma samt importerade produkter