Tibnor

Nordens ledande distributör av stål, metaller och bearbetningstjänster

Fakta

Tibnor levererar stål och andra metaller till industrin i Norden och Baltikum, kompletterat av ett brett utbud av mervärdestjänster inom bearbetning och komponenter. Tibnor spelar en viktig roll när det gäller att säkra SSABs ledarskap på den nordiska hemmamarknaden. 

Antal anställda: omkring 1 100

Andel av SSAB-koncernens totala EBITDA: 3 % (2019)

Försäljning 2019: 9 149 Mkr

Chef för Tibnor: Kimmo Väkiparta (1965), tillförordnad VD

Andel av SSAB-koncernens totala nettoomsättning: 12 % (2019)

Marknadsposition

Tibnors strategi är att ta marknadsandelar med hjälp av Nordens bredaste produkt- och serviceutbud och att öka volymerna inom komponenter genom ett specialiserat nätverk av bearbetningsenheter. Under 2019 förvärvade Tibnor stålverksamheten i det danska bolaget Sanistål A/S, Danmarks näst största distributör av stål, för öka närvaron i Danmark och etablera företaget som en tydlig marknadsledare med en position som nummer ett eller nummer två i alla nordiska länder. 


Drivkrafter och trender på marknaden

Distributörer har en viktig roll på marknaden, och närmare 55 % av allt stål som levereras i Norden, cirka 4 miljoner ton, tillhandahålls genom distributörer. Den nordiska tillverkningsindustrin karaktäriseras av en hög grad av export, vilket gör att konjunkturläget i den globala ekonomin är en viktig efterfrågefaktor.

Mervärdestjänster och outsourcing av icke-kärnverksamhet till en professionell, specialiserad partner är av allt större vikt för industriella kunder som vill öka företagets generella lönsamhet och konkurrenskraft.
Market position

Styrkor

Med sitt stålservicecenter och distributionsnät i Norden och Baltikum kan Tibnor betjäna sina kunder med hög leveranssäkerhet och korta ledtider. Tbnors omfattande produktutbud och specialiserade bearbetningstjänster i kombination med logistikkompetens och moderna kundservicelösningar utgör ett starkt kunderbjudande.

Strategi

Tibnors strategi är att ta marknadsandelar med hjälp av Nordens bredaste produkt- och serviceutbud och att öka volymerna inom komponenter genom ett specialiserat nätverk av bearbetningsenheter. Under 2019 förvärvade Tibnor stålverksamheten i det danska bolaget Sanistål A/S, Danmarks näst största distributör av stål, för öka närvaron i Danmark och etablera företaget som en tydlig marknadsledare med en position som nummer ett eller nummer två i alla nordiska länder. 

I nära samarbete med strategiska leverantörer och kunder fortsätter Tibnor att utveckla det värdeskapande utbudet med fokus på kundens upplevelse och utnyttjande av digitalisering och automation. Tibnor siktar på att leda den digitala utvecklingen inom nordisk ståldistribution, med målet att utöka sin verksamhet i digitala kanaler till 50 %. Initiativen i den strategiska planen omfattar strukturella förbättringar, produktivitetsökning och att realisera kostnadssynergier i förvärvet av Sanistål. Dessa åtgärder gör att Tibnor kan stärka sin ställning på marknaden och uppnå branschledande lönsamhet.


Strategiska initiativ och mål

 • Genomföra kostnadsbesparande åtgärder 
 • Uppnå en EBITDA-marginal på drygt 5 % under 2022
 • Uppnå en avkastning på sysselsatt kapital på mer än 15 % under 2022

Tibnors roll i SSABs portfölj

 • Stärka positionen på hemmamarknaden genom att rikta in sig på små och medelstora kunder 
 • Ökad stabilitet över konjunkturcykeln 
 • Främja och marknadsföra SSABs premium- och serviceerbjudanden inom stålverksamheten  
 • Utveckla komponentverksamheten och annan bearbetning för att öka det värdeskapande utbudet 
 • Erbjuda överlägsen kundupplevelse (24 timmars ledtid och mer än 95 % leveransnoggrannhet)
 
Customers and end users

Kunder och slutanvändare

Tibnor har cirka 10 000 kunder i Norden och Baltikum i olika branscher. Tibnors kunder omfattar allt från stora maskintillverkare (OEMs) till små och mellanstora industriföretag som använder stål och andra metaller i sina tillverkningsprocesser och/eller slutprodukter. Huvudsegmenten är:

 • Underentreprenad
 • Konstruktion
 • Fordonsindustrin, inklusive tunga kommersiella fordon
 • Byggande

Produkter och tjänster

SSABs produktutbud står för cirka 50 % av Tibnors försäljning. Produkter från andra leverantörer som omfattar maskinstål och långa produkter (t.ex. balkar, stångstål och hålprofiler) står för cirka 33 %. Rostfritt stål och icke-järnhaltiga metaller, främst aluminium och koppar, står för cirka 17 % av försäljningen.

Tibnor är en logistikexpert med ett väl etablerat distributionssystem som arbetar med olika logistikflöden. Logistiklösningarna varierar från lagerleveranser inom 24 timmar till individuella materialflöden som svarar mot kundens behov. Tibnor erbjuder även ett stort utbud av kontaktpunkter och supportservicelösningar för kunderna, till exempel e-tjänster, EDI, webbshop och personlig service.

Tibnor bearbetar alla produktgrupper som levereras till marknaden. Tibnors maskiner och utrustning på stålservicecentren är specialiserade på olika material, vilket innebär att Tibnor kan möta kundernas mer komplexa behov. Tibnor har tre bearbetningsenheter i Finland, fem i Sverige, tre i Norge samt enheter i Danmark och Litauen.

Konkurrenter

BE Group, Stena Stål, Norsk Stål, Lemvigh Muller och Kontino samt ett antal nationella, lokala företag och nischaktörer.

 

Mer information om Tibnor