5

Ansvarsfulla inköp

SSAB har tusentals leverantörer över hela världen. De råvaror som används för att tillverka järn och stål utgör SSABs mest betydande inköp. Leverantörerna måste efterleva SSABs egna policyer såväl som internationella sociala och miljömässiga riktlinjer.

Effektiva och ansvarsfulla inköp av varor och tjänster

SSAB har en omfattande leverantörskedja med cirka 20 000 aktiva leverantörer i fler än 60 länder. Dock görs mer än hälften av våra inköp i Finland, Sverige och Nordamerika. SSAB köper råvaror, produkter och tjänster i de flesta länder där vi är verksamma. Dessa material och tjänster är av varierande slag, från råvaror som skrot, järnmalm, kol och legeringar till gas, eldfasta delar, zink, färg, underhållstjänster och reservdelar. 

SSAB ingår endast avtal med de mest konkurrenskraftiga leverantörerna och strategierna då detta är beroende av vilka produkter eller tjänster som köps. Eftersom leverantörskedjan är global är det viktigt att utvärdera leverantörsrisker och leverantörernas förmåga att hantera sociala frågor och miljöfrågor. På SSAB är hållbarhet en integrerad del av inköpsfunktionen och i hanteringen av leverantörskedjan. Strikta kvalitetskrav och långvariga affärsrelationer ger inköpsorganisationen god inblick i förhållandena hos leverantören. Vi utvärderar leverantörerna baserat på bland annat kvalitet, leveranssäkerhet, kostnad och hållbarhet.

Kostnadsbesparingar genom mer effektiva inköpsmetoder

Under 2016 utvärderade SSAB nya möjligheter för att minska inköpskostnaderna, det vill säga de totala kostnaderna för ägandet. Nedan följer några exempel på åtgärder som kan ge möjlighet att sänka kostnaderna ytterligare ett steg.

  • Marknaden för gasformiga bränslen kännetecknas av begränsad konkurrens, och således ofördelaktiga priser. För att konkurrensutsätta leverantörerna har vi tagit bort hinder i logistiken och även planerat smärre tekniska förändringar som möjliggör att vi kan byta bränsletyp. Vidare har lagringskapacitet hos leverantören gjort att vi kan dra fördelar av säsongsvariationer i priset
  • Marknaden för manganbaserade legeringar har dominerats av ett fåtal aktörer och därmed begränsad konkurrens. Genom att hitta nya leverantörer och införa ett helhetsperspektiv över de olika legeringarna och dess produktionsplatser har vi skapat förutsättningar för ökad konkurrens. Ökad konkurrens möjliggör lägre produkt- och transportkostnader, kortare ledtider och en mer robust leverantörskedja
  • Leveranserna av kol har effektiviserats, genom att stålverken i Luleå och Brahestad förses med kol från ett och samma fartyg. Tidigare har leveranserna till dessa orter skett i två separata flöden. Leveranser av kol till Oxelösund, som tidigare samskeppats med laster till Luleå, sker numera i ett separat flöde. Detta har inneburit bättre lastoptimering på fartygen, förbättrad materialhantering och mindre risk för demurrage 
  • Operationella inköp styrs av de lokala inköpsorganisationerna. Genom att systematiskt använda kunskapen om den lokala leverantörsmarknaden för underhåll och tjänster, har kostnaderna minskat. Det har skett genom att utmana de egna kravspsecifikationerna, konkurrensutsätta etablerade leverantörer samt införa en mer lean-orienterad tjänstemodell 

Här köper SSAB in sina råvaror
Järnmalm Huvudsakligen Sverige, även Ryssland
Metallurgiskt kol Australien, Nordamerika, en mindre andel från Ryssland
Injektionskol Ryssland
Skrot USA, Sverige, Finland
Ytterligare masugnskoks Polen
Kalk Sverige
Legeringar Omkring 40 olika leverantörer

Införlivande av hållbarhetskriterier i inköp

SSAB är medlem i FN:s Global Compact och dess principer tillämpas i arbetet med leverantörerna. Under året implementerade SSAB en hållbarhetspolicy för leverantörer som är baserad på FN:s Global Compact och dess principer. Syftet med hållbarhetspolicyn är att säkerställa att vi samarbetar med leverantörer som delar våra värderingar vad gäller hållbarhet. SSABs leverantörsavtal hänvisar till hållbarhetspolicyn. SSAB förbehåller sig även rätten att granska sina leverantörer eller utföra revisionsgranskningar på plats för att säkerställa att de principer som nämns i hållbarhetspolicyn efterlevs.
SSABs inköpspolicy för koncernen behandlar kvalitet, leveranssäkerhet och kostnader, såväl som Global Compacts principer och hur de ska beaktas vid bedömning av leverantörerna. 
SSAB har också en antikorruptionspolicy som ger medarbetarna information om hur SSAB definierar mutor och oegentliga förmåner och hur medarbetarna förväntas agera i förhållande till leverantörer, kunder och andra affärspartners. 

Supplier Sustainability Policy

Ökat fokus på identifiering och bedömning av leverantörsrisker

SSAB identifierar systematiskt de risker som är förknippade med företagets leverantörer. Detta sker genom att leverantörerna placeras i olika riskkategorier beroende på vilka länder de är verksamma i. Klassificeringen är baserad på Maplecrofts riskindex över mänskliga rättigheter och Transparency Internationals korruptionsindex. Genom denna typ av klassificering illustreras riskerna inom exempelvis mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption. Leverantörer som placeras i en medel- eller högriskgrupp måste besvara ett självutvärderingsformulär med frågor om bland annat deras sociala villkor och miljöförhållanden. Otillfredsställande svar utreds. 

SSAB genomför också regelbundna besök hos stora råvaruleverantörer runt om i världen, inklusive högriskleverantörer. Vid sådana tillfällen besöker inköpare och kvalitetsansvariga produktionsanläggningar och genomför kvalitetsinspektioner. SSAB uppdaterade under 2016 sitt protokoll för leverantörsbesök och vid framtida besök kommer kontroll av leverantörens sociala förhållanden och miljöförhållanden att få större utrymme. Inköpsorganisationen utbildades också under året för att kunna utvärdera information från leverantörsbesök vad gäller leverantörens sociala förhållanden och miljöförhållanden.

Inga konfliktmineraler i SSABs stål

SSAB använder inte konfliktmineraler (guld, tenn, volfram och tantal) och på begäran lämnas intyg som bekräftar detta till kunderna. 1)

1) ”Konfliktmineraler” är en term som används för mineraler som kommer från områden som kännetecknas av stora interna stridigheter, där utvinning av mineraler riskerar att bidra till eller finansiera fortsatta konflikter och kränkningar av mänskliga rättigheter.

SSAB is a signatory to the UN Global Compact

SSAB ingick långsiktigt avtal med Aspo ESL Shipping för sjötransporter av råmaterial för minskade koldioxidutsläpp

SSAB behöver en flexibel transportvolym för viktiga ingångsmaterial för att kunna möta förändringar i masugnens förbrukning av dessa material.

Läs mer

SSAB ingick långsiktigt avtal med Aspo ESL Shipping för sjötransporter av råmaterial för minskade koldioxidutsläpp

SSAB behöver en flexibel transportvolym för viktiga ingångsmaterial för att kunna möta förändringar i masugnens förbrukning av dessa material. SSABs vision om en starkare, lättare och mer hållbar värld uppmuntrar till fortsatt arbete för att begränsa företagets miljöpåverkan. Utnyttjande av sjötransporter är då av stor betydelse.

SSAB och Aspo Groups ESL Shipping Ltd tecknade ett ramavtal för sjöfrakten av SSABs inkommande sjöburna råvarutransporter inom Östersjön och sjöfrakten från Nordsjön. Avtalet säkerställer leveranser av kokskol, järnmalm och PCI-kol till SSABs koksverk och masugnar i Brahestad, Luleå och Oxelösund. Till följd av det nya kombinerade sjöfraktsavtalet kommer koldioxidutsläppen per ton gods som transporteras att minskas med mer än 50 % i jämförelse med vad de nuvarande fartygen släpper ut. Förutom dessa miljöfördelar kommer de kostnadsbesparingar som erhålls av den nya tekniken också att möjliggöra bättre lönsamhet. Kostnadsbesparingarna relaterade till avtalet är en del av SSABs synergiprogram som presenterades i samband med sammanslagningen med Rautaruukki 2014. Som ett resultat av avtalet kommer ESL Shipping att bygga två nya energieffektiva LNG-drivna fartyg. Båda fartygen kommer att beställas och levereras under 2018.