5

Ansvarsfulla inköp

SSAB har ca 20 000 leverantörer över hela världen. De råvaror som används för att tillverka järn och stål utgör SSABs mest betydande inköp. Leverantörerna måste följa SSABs standarder såväl som internationella sociala och miljömässiga riktlinjer för att kvalificera sig som leverantör till SSAB.

Effektiva och ansvarsfulla inköp av varor och tjänster

SSAB har en omfattande leverantörskedja med cirka 20 000 aktiva leverantörer i fler än 60 länder. SSAB köper råvaror, produkter och tjänster i de flesta länder där vi är verksamma. Dessa material och tjänster är av varierande slag, från råvaror som skrot, järnmalm, kol och legeringar till gas, eldfastamaterial, zink, färg, underhållstjänster och reservdelar. SSAB gör externa inköp för mer än 40 miljarder kronor per år. Till största delen görs dessa inköp i de länder där vi har våra produktionsanläggningar; 31 % från Sverige, 15 % från Finland och 30 % från USA.

SSAB ingår endast avtal med de mest konkurrenskraftiga leverantörerna. Strategierna för att uppnå detta är beroende av vilka produkter eller tjänster som köps. Eftersom leverantörskedjan är global är det viktigt att utvärdera leverantörsrisker och leverantörernas förmåga att hantera sociala frågor och miljöfrågor. På SSAB är hållbarhet en integrerad del av inköpsfunktionen och i hanteringen av leverantörskedjan.  Strikta kvalitetskrav och långvariga affärsrelationer ger inköpsorganisationen god inblick i förhållandena hos leverantören. Vi utvärderar leverantörerna baserat på bland annat kvalitet, leveranssäkerhet, kostnad och hållbarhet.

Införlivande av hållbarhetskriterier och mänskliga rättigheter i inköpen

SSAB är medlem i FNs Global Compact och dess principer tillämpas i arbetet med leverantörerna. SSAB har infört en hållbarhetspolicy för leverantörer som är baserad på FNs Global Compact och dess principer. Syftet med hållbarhetspolicyn är att säkerställa att vi samarbetar med leverantörer som delar våra värderingar vad gäller hållbarhet. 

2017 implementerade SSAB ett uttryckligt stöd för FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter i vår uppförandekod. SSABs hållbarhetspolicy för leverantörer innehåller grundläggande riktlinjer för hållbarhet, inklusive mänskliga rättigheter, som våra leverantörer måste följa. SSABs leverantörsavtal hänvisar till hållbarhetspolicyn. SSAB förbehåller sig även rätten att granska sina leverantörer eller utföra revisionsgranskningar på plats för att säkerställa att de principer som nämns i hållbarhetspolicyn efterlevs. SSAB har begränsat inflytande över underleverantörerna och förväntar sig att våra direktleverantörer övervakar sina respektive leverantörer så att dessa uppfyller kraven för socialt- och miljömässigt ansvar. Genom att ställa hållbarhetskrav på direktleverantörerna drivs utvecklingen av striktare hållbarhetskrav framåt och medvetenheten om hållbarhetsfrågor ökar.

Hållbarhetsriskerna skiljer sig åt mellan olika länder. Under 2018 planerar SSAB att utvärdera riskerna för mänskliga rättigheter i länder där vi har våra största leverantörer. Dessa data kommer att vara av stor betydelse för urvalet av leverantörer som ska ingå i den årliga revisionsplanen. Leverantörerna väljs ut genom en utvärdering av leverantörens sociala och miljömässiga riskprofil, med beaktande även av det geografiska läget och den aktuella produktkategorin.

Här köper SSAB in sina råvaror
Järnmalm Sverige och Ryssland
Metallurgiskt kol Australien, Nordamerika och Ryssland
Injektionskol Ryssland
Skrot USA, Sverige och Finland
Kalk Sverige, Norge och Frankrike
Legeringar Brasilien, Ryssland, Kina, Sydkorea, Chile, USA


Supplier Sustainability Policy

Globalt Inköpsråd

SSAB har ett globalt inköpsråd – Global Procurement Council – som leds av företagets Chief Procurement Officer. Inköpsrådet består av cheferna för inköpsavdelningarna på divisionerna och dotterbolagen Tibnor och Ruukki Construction, och andra relevanta intressenter inkluderande Head of Ethics and Compliance som stöttar inköpsrådet i etiska frågor. Inköpsrådets uppgift är att samverka i de globala inköpsprocesserna och projekten, men även att samverka i hållbarhetsfrågor och fortsätta driva ett starkt fokus på ansvarsfulla inköp. Inköpsrådet mäter och följer också upp viktiga hållbarhetsmål. 

Så mäter vi resultat

1. Andel av totala utgifter som utvärderats i hållbarhetsavseende (leverantörerna är klassificerade/identifierade vad gäller hållbarhetsrisker samt genomförd självutvärdering) 
2. Andel nya leverantörer som utvärderats i hållbarhetsavseende, inkluderande sociala kriterier 
3. Antal platsbesök där leverantörers sociala- och miljömässiga förhållanden har kontrollerats  
4. Antal hållbarhetsrevisioner utförda av tredje part 

Styrdokument

SSAB har flera olika dokument till stöd för våra ansvarsfulla inköp:

  • Uppförandekoden 
  • Hållbarhetspolicyn för leverantörer, baserad på principerna i FNs Global Compact, omfattande arbetsrätt, mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, anti-korruption samt miljöfrågor
  • Instruktion för inköp (uppdaterad 2017), som anger de styrande riktlinjerna inom inköp, kvalitet, leveranssäkerhet och kostnader, liksom principerna i FNs Global Compact och hur man beaktar dessa vid utvärderingen av leverantörer
  • ”Inköpskompassen”; en guide för medarbetarna att följa de interna instruktionerna i sitt dagliga arbete
  • Instruktion för anti-korruption med information om hur SSAB definierar mutor och oegentliga förmåner samt hur medarbetarna förväntas agera i förhållande tillleverantörer, kunder och andra affärspartners

Fokus på identifiering och bedömning av leverantörsrisker  

SSAB identifierar systematiskt de risker som är förknippade med företagets direktleverantörer. Detta sker genom att leverantörerna placeras i olika riskkategorier beroende på vilka länder de är verksamma i. Klassificeringen är baserad på Maplecrofts riskindex över mänskliga rättigheter och Transparency Internationals korruptionsindex. Genom denna typ av klassificering illustreras riskerna inom exempelvis mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption. Leverantörer som placeras i en medel- eller högriskgrupp måste besvara ett självutvärderingsformulär med frågor om bland annat deras sociala villkor och miljöförhållanden. Otillfredsställande svar utreds. 

Platsbesök och revisioner

SSAB genomför också regelbundna besök hos stora leverantörer runt om i världen, inklusive högriskleverantörer. Leverantörer som väljs ut för platsbesök och tredjepartsrevisioner identifieras i den årliga revisionsplanen. Urvalet av leverantörer baseras på ett flertal kriterier, bl.a. en utvärdering av leverantörens sociala och miljömässiga riskprofil där även det geografiska läget och aktuell produktkategori beaktas.

Vid sådana tillfällen besöker inköpare och specialistfunktioner produktionsanläggningar och genomför kvalitetsinspektioner. SSAB har utvecklat besöksprotokoll, och inköpsorganisationen har genomgått utbildning för att kunna utvärdera information från leverantörsbesöken vad gäller leverantörens sociala förhållanden och miljöförhållanden. 

HSEQ-kluster för gemensam utvärdering av entreprenörer

SSAB är medlem i ett HSEQ-kluster (Health, Safety, Environment och Quality) för gemensam utvärdering av entreprenörer. Flera av de entreprenörer som arbetar på SSABs anläggningar granskas varje år med hjälp av en tredje part i detta kluster. 

Råvaruutvinning och hållbarhetsfrågor

SSAB köper in järnmalm, metallurgiskt kol och injektionskol från olika gruvor runt om i världen. Gruvverksamhet kan ha hållbarhetspåverkan och kan potentiellt även innebära risker för mänskliga rättigheter. Gruvverksamhet kräver tillgång till mark och vatten. Om driften av gruvan inte sköts tillräckligt aktsamt kan den ha en negativ inverkan och påverka människor som bor i närområdet. Vid viss gruvverksamhet används farliga kemikalier som, om de ej hanteras på rätt sätt, kan utgöra hälso- och säkerhetsrisker för anställda eller förorena vattenresurser. SSAB kommer att öka sitt fokus för att bättre förstå dessa potentiella risker hos leverantörerna.

Arbete mot modern slavhandel 

SSAB är medlem i FNs Global Compact och stödjer dess tio principer. Dessa principer är en naturlig del av SSABs affärsverksamhet och avspeglar sig i företagets uppförandekod och hållbarhetspolicy för leverantörer. SSAB stödjer även FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. SSAB har åtagit sig att upprätthålla och förbättra system och processer för att undvika kränkningar av mänskliga rättigheter i vår egen verksamhet och vår leverantörskedja. SSAB har vidtagit ett flertal åtgärder för att förhindra att barnarbete, tvångsarbete, slaveri och människohandel förekommer i vår leverantörskedja. Dessa åtgärder inkluderar hållbarhetsprinciper för våra leverantörer, hållbarhetsriskutvärderingar, platsbesök och revisioner av leverantörerna liksom utbildning av våra anställda

SSABs Slavery and Human Trafficking Statement (in English, länk till SSAB UK website)

 

Inga konfliktmineraler i SSABs stål

SSAB använder inte konfliktmineraler (guld, tenn, volfram och tantal) och på begäran lämnas intyg som bekräftar detta till kunderna. 1)

1) ”Konfliktmineraler” är en term som används för mineraler som kommer från områden som kännetecknas av stora interna stridigheter, där utvinning av mineraler riskerar att bidra till eller finansiera fortsatta konflikter och kränkningar av mänskliga rättigheter.

SSAB is a signatory to the UN Global Compact

SSAB ingick långsiktigt avtal med Aspo ESL Shipping för sjötransporter av råmaterial för minskade koldioxidutsläpp

SSAB behöver en flexibel transportvolym för viktiga ingångsmaterial för att kunna möta förändringar i masugnens förbrukning av dessa material.

Läs mer

SSAB ingick långsiktigt avtal med Aspo ESL Shipping för sjötransporter av råmaterial för minskade koldioxidutsläpp

SSAB behöver en flexibel transportvolym för viktiga ingångsmaterial för att kunna möta förändringar i masugnens förbrukning av dessa material. SSABs vision om en starkare, lättare och mer hållbar värld uppmuntrar till fortsatt arbete för att begränsa företagets miljöpåverkan. Utnyttjande av sjötransporter är då av stor betydelse.

SSAB och Aspo Groups ESL Shipping Ltd tecknade ett ramavtal för sjöfrakten av SSABs inkommande sjöburna råvarutransporter inom Östersjön och sjöfrakten från Nordsjön. Avtalet säkerställer leveranser av kokskol, järnmalm och PCI-kol till SSABs koksverk och masugnar i Brahestad, Luleå och Oxelösund. Till följd av det nya kombinerade sjöfraktsavtalet kommer koldioxidutsläppen per ton gods som transporteras att minskas med mer än 50 % i jämförelse med vad de nuvarande fartygen släpper ut. Förutom dessa miljöfördelar kommer de kostnadsbesparingar som erhålls av den nya tekniken också att möjliggöra bättre lönsamhet. Kostnadsbesparingarna relaterade till avtalet är en del av SSABs synergiprogram som presenterades i samband med sammanslagningen med Rautaruukki 2014. Som ett resultat av avtalet kommer ESL Shipping att bygga två nya energieffektiva LNG-drivna fartyg. Båda fartygen kommer att beställas och levereras under 2018.