5
Anti-corruption

Antikorruption & affärsetik

Affärsetik är en viktig del av SSABs arbete inom hållbarhet och företagets sociala ansvar Corporate Social Responsibility, CSR. SSAB bedriver sin verksamhet i ett 50-tal länder runt om i världen.

Global Compact 

SSAB är medlem i FN:s Global Compact och vi fortsätter vårt arbete med att implementera och respektera dess tio principer och främja dess anda inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljön och antikorruption. 

Enligt våra hållbarhetsmål ska SSAB säkerställa efterlevnad av vår uppförandekod och uppförande i enlighet med våra värderingar. Som ett led i detta arrangerade SSAB under året en fysisk utbildning i antikorruption och affärsetik för säljorganisationen. Utbildningen baseras på SSABs policyer och värderingar och inkluderar praktiska exempel ur verkliga livet och dilemmadiskussioner.

Affärsetik

SSSAB strävar efter att säkerställa en global kultur bestående av respekt, ärlighet och integritet. Genom att tillhandahålla ett ramverk för affärsetik och efterlevnad fortsätter SSAB att fokusera på att skapa en mogen organisationskultur som uppmuntrar till etiskt uppförande. Detta ramverk ger stöd och verktyg för att möta SSABs förväntan om att varje medarbetare agerar med ärlighet, integritet och ansvar när de utför sitt arbete.

En global verksamhet kräver god hantering av affärsetik

Affärsetik är en viktig del av SSABs arbete inom hållbarhet och företagets sociala ansvar. Behovet av utbildning i affärsetik ökar allteftersom verksamheten blir mer global och komplex och genom att strängare lagstiftning har införts i många länder under senare år.

Funktion för etik och regelefterlevnad

SSAB har en funktion för etik och regelefterlevnad för att ytterligare stärka SSABs fokus på affärsetik. Funktionen har ett strategiskt ansvar för arbetet med affärsetik, antikorruption och mänskliga rättigheter samt för implementering av ny lagstiftning och internationella riktlinjer inom dessa områden. Funktionen är en del av juristavdelningen.

Instruktion för antikorruption

SSABs instruktion för antikorruption definierar SSABs nolltoleransinställning till mutor och korruption och ger vägledning för den dagliga verksamheten. Instruktionen ger medarbetarna information om hur SSAB definierar mutor och oegentliga förmåner samt hur medarbetarna förväntas agera i förhållande till leverantörer, kunder och andra affärspartners.

Ethics Line

Alla som arbetar på SSAB måste känna ansvar för att agera när oegentligheter misstänks eller avslöjas. Under året uppdaterade SSAB sitt rapporteringssystem genom vilket medarbetare kan rapportera eventuella överträdelser och implementerade en förbättrad rapporteringsmiljö som kallas Ethics Line. Ethics Line ger medarbetarna möjlighet att anonymt rapportera allvarliga problem och brott mot SSABs olika instruktioner och lokal lagstiftning. Medarbetarna kan rapportera direkt on-line eller genom att ringa till ett call center. Ethics Line finns tillgängligt i 14 länder. Medarbetare har informerats om Ethics Line funktionen genom interna informationskampanjer.

E-learning i affärsetik

Alla medarbetare förväntas följa SSABs uppförandekod och instruktion för antikorruption och känna till hur de kan rapportera oegentligheter i enlighet med Ethics Line-funktionen. Gemensamma etiska riktlinjer är grundläggande i ett globalt företag som SSAB. Utbildning arrangeras via en global e-learningmodul för att nå ut till alla medarbetare och erbjuda grundläggande utbildning i affärsetik och för att implementera arbetet med antikorruption.

Fysisk utbildning i affärsetik

Intern utbildning i affärsetik äger rum regelbundet. Utbildning ges främst till medarbetare på chefsnivå och medarbetare inom försäljning och inköp och utbildningen är baserad på SSABs värderingar, policyer och riktlinjer. Under utbildningen får deltagarna lära sig vad som menas med korruption och mutor och hur SSABs antikorruptionsprogram är strukturerat. Därefter följer en diskussion baserad på praktiska exempel ur verkliga livet och dilemmadiskussioner. Erfarenheten visar att utbildning i affärsetik bygger tillit och ger upphov till personliga diskussioner med medarbetarna.

Utbildning inom SSAB Americas

Som ett komplement till företagets globala utbildning i affärsetik utbildas medarbetare inom SSAB Americas inom en rad olika ämnen; US Foreign Corrupt Practices Act och relaterad antikorruptionslagstiftning, antitrustregler, konfliktmineraler och utbildning för att förebygga trakasserier. Utbildningen genomförs som webbseminarier, fysiska seminarier, lunchevenemang, toolbox-samtal, intranätspublikationer, e-postbulletiner och handböcker.

Granskning av affärspartners

I vissa situationer granskar SSAB våra affärspartners integritet närmare. SSAB har en instruktion för affärsetisk granskning som framför allt omfattar agenter, vissa distributörer och konsulter som representerar SSAB gentemot en tredje part. I de flesta exempel krävs ingen närmare granskning av en affärspartner, men instruktionen innebär att SSAB inte får ingå eller förlänga avtal med affärspartners som finns inom de typiska riskområdena för korruption innan en första bedömning visar att sådana partners respekterar våra grundläggande regler avseende affärsetik. Det ska finnas ett skriftligt avtal mellan SSAB och affärspartnern där det framgår vilka uppgifter som ska utföras samt en adekvat och skälig ersättning för detta uppdrag. Affärspartnern ska vara kompetent och kvalificerad för att utföra uppdraget.

Manual för revision av korruptionsrisker

SSAB har en manual för revision av risker för bedrägeri och korruption. De genomförda revisionerna har inte påvisat några konkreta oegentligheter men möjlighet att reducera risker ur detta perspektiv har identifierats. Dessa förbättringsmöjligheter åtgärdas i enlighet med framtagna handlingsplaner.