5

Hälsa och säkerhet

SSAB strävar efter att bli det säkraste stålföretaget i världen, med en nollvision avseende olyckor, arbetsrelaterade skador eller sjukdomar. Vår högsta prioritet är att erbjuda en säker och trygg arbetsmiljö för våra medarbetare, uppdragstagare och besökare. 

Säkerheten i fokus

Varje medarbetare hos SSAB har ett personligt ansvar för att arbeta säkert varje dag. Detta är ett grundläggande krav för att arbeta hos SSAB. Arbetarskydd är en viktig del av hur vi bedriver vår verksamhet och är integrerat i vårt ledningssystem. 

Under 2018 måste samtliga anställda i SSAB underteckna ett så kallat säkerhetsåtagande för att tydliggöra det ansvar som den enskilde individen har för att arbeta säkert. Undertecknandet sker i samband med en diskussion om vad säkerhet innebär utifrån ett personligt perspektiv och om det egna bidraget till att öka säkerheten på arbetsplatsen. 

Utöver säkerheten fokuserar SSAB även på förebyggande hälsovård och hälsovård för att främja medarbetarnas totala välmående. För att uppnå målet med noll olyckor och arbetsrelaterade skador kommer SSAB att göra följande:

 • Säkerställa att säkerheten beaktas i alla aktiviteter och beslut i hela företaget
 • Samarbeta för att förebygga olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar genom att identifiera, utvärdera och eliminera risker
 • Systematiskt identifiera och eliminera de bakomliggande orsakerna till inträffade olyckor och händelser, i syfte att förhindra att de upprepas
 • Se till att ledningen och linjeorganisationen ansvarar för arbetsmiljöarbetet, med hjälp av specialister inom området. Alla SSAB-medarbetare är ansvariga för sin egen och andras säkerhet i sin egen arbetsmiljö. Vi måste avbryta arbetet och instruera kollegor och leverantörer om de tar risker eller bryter mot säkerhetsbestämmelserna. Allt arbete som inte utförs på ett säkert sätt måste avbrytas
 • Säkerställa att alla chefer föregår med gott exempel.  De är ansvariga för arbetsmiljön och måste uppträda som goda förebilder
 • Säkerställa att alla medarbetare får alla nödvändiga instruktioner, samt den utbildning och den utrustning som krävs för att kunna arbeta säkert 
 • Uppfylla eller överträffa alla tillämpliga lagar, regler och SSABs egna krav
 • Fastställa tydliga mål och genomföra regelbunden uppföljning för att se till att dessa mål uppfylls
   

Säkerhetsledning inom SSAB

I syfte att förbättra säkerheten har SSAB en företagsövergripande grupp med säkerhetsexperter och en ledningsgrupp för säkerhetsarbetet. Ledningsgruppen består av erfarna chefer från alla SSABs divisioner, samt från dotterbolagen Tibnor, Ruukki Construction och Merox. Gruppen är det beslutsfattande organet för företagsövergripande säkerhetsfrågor. Gruppen ansvarar också för att främja en positiv säkerhetskultur inom företaget. Expertgruppens huvudsakliga syfte är att dela information och kunskap om divisionernas säkerhetsprogram, uppnådda resultat, bra arbetsmetoder, allvarliga incidenter och rekommendationer när det gäller förebyggande åtgärder. Gruppen förbereder också företagsövergripande initiativ som säkerhetsledningsgruppen beslutar om. SSABs säkerhetsledningssystem uppfyller kraven i den internationella normen OHSAS 18001.

SSABs viktigaste nyckeltal (KPI) för att mäta säkerhet är olycksfallsfrekvens med förlorad tid (LTIF). Alla divisioner har målsättningar för varje kalenderår och rapporterar utvecklingen till koncernledningen varje månad. Uppföljning sker också av de säkerhetsrelaterade nyckeltalen vid produktionsorterna och hos våra underleverantörer.

Säkerhet för underleverantörer

Varje år arbetar hundratals medarbetare från externa företag på SSAB, i synnerhet inom områdena underhåll och reparationer. Underleverantörer gallras med avseende på säkra arbetsmetoder och företagen samarbetar med SSAB för att garantera säkerheten för alla som arbetar på SSABs anläggningar. SSAB tillhandahåller också säkerhetsutbildningar och diskussionsforum för våra underleverantörer i syfte att öka deras säkerhetsmedvetande.

Hälsa

En hälsosam arbetsmiljö är avgörande för en högpresterande organisation. SSAB arbetar med en hälsosam arbetsmiljö utifrån ett helhetsperspektiv, vilket innebär att skapa ett trivsamt och meningsfullt arbetsliv såväl som att säkerställa en säker arbetsplats. Det är ett gemensamt ansvar hos arbetsgivaren och medarbetaren att åstadkomma en hälsosam arbetsplats, med stöd av SSABs ramverk för en hälsosam verksamhet:  

 • Uppförandekoden är ramverket för hur vi beter oss och hur vi skapar förutsättningar för att våra medarbetare ska känna sig engagerade och motiverade
 • Ledningsfilosofin, SSAB One, som uppmuntrar oss att förbättra, lära och nå mål som ett resultat av att alla medarbetare bidrar med alla sina färdigheter och kunskap  
 • Ett ledarskap som bygger på våra chefskriterier, vilket innebär att varje enskild individ värdesätts och feedback är en viktigt verktyg
 • Regelbundna medarbetarundersökningar ger möjlighet att identifiera både styrkor och förbättringsområden, samt ger en bra grund för att planera förbättringsåtgärder 
 • Företagshälsovård
 • Uppföljning av sjukfrånvaro och fastställa orsaker
 • Stöd till en hälsosam livsstil, såsom bidrag till friskvård och rekreation 
 

För mer information om hur man ska vara ansvarsfull och agera säkert - se våra säkerhetsvideor:

Ta ansvar. Agera säkert. För dig själv.

Ta ansvar. Agera säkert. För dina medarbetare och kunder.

Ta ansvar. Agera säkert. För din familj och dina vänner.