5

HYBRIT - Toward fossil-free steel

2016 gick SSAB, LKAB och Vattenfall samman och bildade HYBRIT – ett samriskbolag som strävar efter att revolutionera stålproduktionen. HYBRIT syftar till att ersätta kol och koks, traditionellt använt i järnmalmsbaserad stålframställning, med vätgas. Resultatet kommer att bli unikt: världens första fossilfria ståltillverkningsprocess utan koldioxidutsläpp. Våren 2018 startar planering och projektering av en pilotanläggning för fossilfri ståltillverkning i Luleå och Malmfälten. Målet är att ha en lösning på plats för fossilfritt stål 2035. Om HYBRIT blir framgångsrikt innebär det att Sverige kan sänka sina koldioxidutsläpp med tio procent och Finland med sju procent.

Stålindustrin står för sju procent av alla koldioxidutsläpp globalt. Samtidigt är stål en väsentlig del av det moderna samhället och den globala efterfrågan på stål förväntas öka i takt med att jordens befolkning växer och urbaniseringen ökar. Om vi inte utvecklar en ny process för malmbaserad ståltillverkning kommer koldioxidutsläppen från stålindustrin i världen att öka med upp mot 25 procent till 2050. 

Mot bakgrund av detta bildade LKAB, SSAB och Vattenfall 2016 HYBRIT – ett samriskföretag som strävar efter att revolutionera stålproduktionen. HYBRIT syftar till att ersätta kol och koks, traditionellt använt i järnmalmsbaserad stålframställning, med vätgas. Resultatet kommer att bli unikt: världens första fossilfria ståltillverkningsprocess med näst intill inga koldioxidutsläpp alls.
 
Sverige har unika förutsättningar för ett initiativ som HYBRIT med tillgång till fossilfri el, Europas mest kvalitativa järnmalm och en specialiserad och innovativ stålindustri. Under våren undersöks också möjligheterna att bredda projektet till Finland.

En förstudie, som genomfördes 2016-2017, ger grönt ljus att gå vidare till nästa fas av HYBRIT. Det här innebär att våren 2018 kommer att ägnas åt att planera och projektera en världsunik pilotanläggning för fossilfri stålproduktion i Luleå och Malmfälten. Kostnaden beräknas till 20 miljoner kronor och i dagarna blev det klart att Energimyndigheten kommer att finansiera hälften av den summan. Resterande del kommer att finansieras av LKAB, SSAB och Vattenfall. Energimyndigheten har tidigare bidragit med 60 miljoner kronor till förstudie och forskningsprojekt. 

Första spadtaget är planerat att tas före sommaren 2018. Pilotfasen beräknas pågå till 2024 och därefter övergår initiativet i en demonstrationsfas 2025-2035. Slutsatsen är att fossilfritt stål, givet dagens priser på el, kol och koldioxidutsläpp, skulle bli 20-30 procent dyrare. Med sjunkande priser på elektricitet från fossilfria källor och ökade priser för koldioxidutsläpp i och med EU:s nya utsläppsregler (ETS) innebär det att fossilfritt stål kommer att kunna konkurrera med traditionellt stål på marknaden i framtiden.

Innan en lösning för fossilfritt stål är färdig planerar SSAB att minska sina utsläpp i Sverige med 25 procent runt år 2025, genom konvertering av masugnen i Oxelösund till ljusbågsugn. Mellan 2030 och 2040 planerar SSAB att konvertera masugnarna i Luleå och Raahe, Finland, vilket skulle eliminera merparten av de återstående koldioxidutsläppen för att nå målet fossilfritt 2045.

För att initiativet ska kunna genomföras krävs dock fortsatta betydande nationella insatser från staten, forskningsinstitut och högskolor. Det handlar om fortsatt god tillgång på fossilfri el, förbättrad infrastruktur och snabb utbyggnad av högspänningselnät, kompetensförsörjning och medel till forskning inom de berörda kunskapsområdena, snabbare processer för miljötillstånd, regeringens aktiva stöd för pilot- och demonstrationsanläggningar, samt stöd för att skapa långsiktiga förutsättningar för initiativet på EU-nivå.

Mer information finns på www.hybritdevelopment.com

 

Presentationer

Senaste nytt

20 nov
HYBRIT-projektet är i en spännande fas
HYBRIT, det initiativ för fossilfritt stål vi har tagit tillsammans med LKAB och Vattenfall, befinner sig i en spännande fas. Efter förstudier som visat att vårt tänkta tillvägagångssätt inte bara är möjligt, utan dessutom möjligt att få kommersiellt gångbart, tog vi beslutet tidigt i våras att påbörja den spännande fasen med att projektera, bygga och genomföra testkampanjer i en pilotanläggning. Vi tog det första spadtaget till pilotanläggningen i somras tillsammans med statsministern, vice statsministern och Energimyndigheten, och just nu pågår det byggförberedande arbetet för fullt.
20 jun
HYBRIT: Byggstart för världsunik pilotanläggning för fossilfri ståltillverkning
Idag tas första spadtaget till HYBRITs världsunika pilotanläggning för fossilfritt stål med statsminister Stefan Löfven som huvudtalare. SSAB, LKAB och Vattenfall har tagit ett beslut om att tillsammans med Energimyndigheten investera 1,4 miljarder kronor i pilotanläggningen. Det innebär att initiativet nu går in i nästa fas. Målet med initiativet är en fossilfri malmbaserad ståltillverkning i industriell skala.
20 jun
SSAB tar nästa steg mot fossilfrihet
Idag tar statsminister Stefan Löfven första spadtaget till en världsunik pilotanläggning för HYBRIT, SSAB, LKAB och Vattenfalls initiativ för fossilfritt stål.  De tre ägarbolagen med stöd från Energimyndigheten har nyligen beslutat att tillsammans investera 1,4 miljarder kronor i pilotanläggningarna, varav en kommer att byggas på SSABs område i Luleå. I och med det tar SSAB nästa viktiga steg mot målet att vara helt fossilfritt 2045.
18 jun
HYBRITs världsunika pilotanläggning får stöd från Energimyndigheten
HYBRIT, SSAB, LKAB och Vattenfalls initiativ för fossilfritt stål, har beviljats finansiellt stöd från Energimyndigheten på 528 miljoner kronor. HYBRIT har potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent och Finlands med sju procent och har beskrivits som avgörande för att Sverige ska kunna möta de mål som satts i Parisavtalet.
1 feb
SSAB gör sig redo för en fossilfri stålproduktion
SSAB gör sig redo för att ställa om verksamheten till en fossilfri stålproduktion och publicerar idag en plan som innebär drastiskt minskade CO2-utsläpp redan innan en lösning för fossilfritt stål finns framme. Målet är att vara helt fossilfria 2045. Omställningen är en konsekvens av det arbete som SSAB, LKAB och Vattenfall driver för att hitta en lösning för fossilfri stålproduktion, HYBRIT.
1 feb
SSAB, LKAB och Vattenfall planerar bygga världsunik pilotanläggning för fossilfritt stål
SSABs, LKABs och Vattenfalls förstudie ger grönt ljus för initiativet fossilfritt stål, HYBRIT. För första gången på 1000 år finns en möjlighet att göra ett teknikskifte och redan i vår planeras för en världsunik pilotanläggning för fossilfritt stål i norra Sverige. Planering och projektering beräknas kosta 20 miljoner kronor och i dagarna blev det klart att Energimyndigheten kommer att delfinansiera projektet. Initiativet kan minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent och Finlands med sju procent och har beskrivits som avgörande för att Sverige ska kunna möta målen i Parisavtalet.
12 dec
Martin Pei blir ledamot i prestigefyllt ingenjörssällskap
I veckan valdes Martin Pei, Teknisk direktör på SSAB, in i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Martin väljs in i IVAs avdelning för Bergs- och materialteknik och blir en av 1300 ledamöter.
25 okt
SSAB siktar på att vara fossilfritt 2045
SSAB ökar företagets ambitioner för hållbarhet och sätter upp nya långsiktiga mål. År 2045 har SSAB som mål att vara helt fossilfritt och år 2025 är målet att uppnå 10 miljoner ton i årlig koldioxidbesparing för kunderna.
13 sep
HYBRIT: Vd rekryteras till initiativet för fossilfritt stål
Mårten Görnerup blir vd för det nystartade joint venture-bolaget HYBRIT Development AB. Han kommer närmast från vd-posten på Metsol, ett teknik-konsult bolag inom stålsektorn och han har tidigare en bakgrund inom forskning i metallurgi.