5

Materialeffektivitet

Utsläppen från stålproduktionen följs noga upp och kan minskas ytterligare genom att kontinuerligt minska material- och energianvändningen i processerna. Lägre materialförbrukning innebär att vi får ut mer från mindre material, vilket leder till förbättrad effektivitet i användningen av naturresurser.

Återcirkulering av material inom SSABs ståltillverkning

Läs mer

Återcirkulering av material inom SSABs ståltillverkning

Återcirkulering av material i ståltillverkningen minskar behovet av nya råvaror och minskar produktionskostnaderna

SSABs ståltillverkning ger upphov till ett antal värdefulla restprodukter som kan återcirkuleras. Av totalt cirka fyra miljoner ton restprodukter från den malmbaserade produktionen i Norden 2014 har 47 procent återcirkulerats i SSABs ståltillverkning. Ett exempel på detta är den nya metoden för att torka slam som togs i bruk i Luleå 2014, som har resulterat i att över 12 000 ton slam från LD-konvertern (där material renas med hjälp av syrgas) förvandlats till briketter. Briketterna används som råvara i stället för att skickas till deponi. Dessutom har nästan 8 000 ton skänkslagg, som uppkommer i stränggjutningsprocessen i Luleå, använts som råvara i masugnen i stället för att deponeras. I Brahestad används avsvavlingsslagg och en del av skänkslagget i intern byggnation av infrastruktur. Utvecklingsarbete görs för att maximera intern användning av metallkomponenter som separeras från slaggen. Idag används det mesta av det järnhaltiga materialet från slaggen internt.

Återvinning av däck i Alabama

Läs mer

Återvinning av däck i Alabama

SSAB Americas har haft ett program för däckåtervinning i Alabama. I programmet används skrotade däck som ersättningsmaterial för kol som används till att ladda ljusbågsugnen (EAF).

Sedan 2003 har SSAB återanvänt mer än fem miljoner slängda däck. Programmet stödjer även SSABs utbildningsfond. I tio års tid har SSAB donerat 100 000 dollar per år till lokala skolor för inköp av viktiga förnödenheter och utrustning, allt som en direkt följd av kostnadsbesparingarna från återvinningsprogrammet för skrotade däck.

Extern försäljning av biprodukter

Läs mer

Extern försäljning av biprodukter

Det är inte alla material som kan återcirkuleras i ståltillverkningen. I vissa fall skapas nya intäktsströmmar genom att bearbeta materialet till biprodukter så att det kan säljas externt.

Till exempel säljs masugnsslagg till vägbyggnationer och cementindustrin. 2014 bearbetades 32 procent av restprodukterna från den malmbaserade stålproduktionen till biprodukter och såldes externt.

Avfallshantering och deponi

Det finns restprodukter från produktionsprocesser som inte har något miljömässigt eller ekonomiskt försvarbart tillämpningsområde. Dessa restprodukter måste därför tas bort från tillverkningsprocessen. På SSAB omfattar den här typen av avfall rökgasslam som inte kan utnyttjas på grund av dess fysiska och kemiska egenskaper. Styrning och uppföljning av bolagets deponi är strikt reglerade av lagar och myndigheter. Det deponerade avfallet ska hanteras på ett sådant sätt att även dessa resurser skulle kunna utnyttjas i framtiden. SSAB Americas äger inte, och har ingen egen utrustning för avfallstransporter eller deponier, och de hanterar enbart statligt godkända deponier. Innan avfall klassas som deponi-material utförs noggranna tester och klassificering av en specialiserad tredjepartsentreprenör.

Merox - med fokus på hållbarhet

Läs mer

Merox - med fokus på hållbarhet

I Norden arbetar SSABs verksamhet Merox för att optimera värdet av SSABs biprodukter, skrot och avfall med fokus på hållbarhet och värdeskapande.

Merox verksamhet täcker hela värdekedjan från FoU och produktion till marknadsföring och försäljning. Verksamheten består huvudsakligen av tre delar: återcirkulering av material till SSABs ståltillverkning, bearbetning och försäljning av produkter externt samt hantering av avfall som inte kan återcirkuleras eller bearbetas till nya produkter. Detta inkluderar hantering av material som skickas till deponi i Norden. Merox levererar produkter globalt och har sex produktionsanläggningar i Sverige och Finland. 2014 hanterade Merox cirka fyra miljoner ton restprodukter, varav 47 procent återcirkulerades, sex procent användes för intern konstruktion, 32 procent såldes externt, nio procent lagras temporärt och sex procent skickades till deponi.Merox’s operations cover the whole value chain from R&D and production to marketing and sales. The operations primarily consist of three parts; recirculation of materials to SSAB production, processing and selling products externally and managing waste that cannot be recirculated or processed into new products. This includes the handling of material sent to landfill in the Nordics. Merox delivers products globally and has six production facilities in Sweden and Finland. In 2014, Merox handled around 4 million tonnes of residuals; 47% was recirculated, 6% was used for internal construction, 32% was sold externally, 9% was put into temporary storage and 6% was sent to landfill.