5

Ansvarsfulla affärsmetoder

SSABs värderingar definierar vilka vi är och vad vi står för och tjänar som en kompass för vårt agerande och uppförande.

Policyer och riktlinjer

SSABs värderingar definierar vilka vi är och vad vi står för och tjänar som en kompass för vårt agerande och uppförande. Värderingarna vägleder oss dagligen så att vi väljer rätt och gör det som är rätt och riktigt. Våra värderingar kompletteras av våra policyer och riktlinjer.

Uppförandekoden, miljöpolicyn och säkerhetspolicyn är företagets viktigaste policyer. SSAB har även lokala policyer och riktlinjer som kompletterar uppförandekoden och motsvarar de utmaningar som företaget ställs inför inom olika geografiska områden. Alla policyer och riktlinjer granskas och uppdateras regelbundet.

Uppförandekod

SSABs uppförandekod gäller för alla som arbetar på företaget över hela världen, oavsett funktion, position eller befattning. Medarbetarna informeras om uppförandekoden via en e-learning. Uppförandekoden utgör SSABs etiska kompass och beskriver riktlinjer för SSABs uppförande gentemot intressenter och marknaden. Uppförandekoden hjälper oss att översätta värderingar till handling och utgör grunden för våra miljömässiga och sociala ansvarsåtaganden. Uppförandekoden förutsätter efterlevnad av gällande lagar och regler. Bestämmelserna i uppförandekoden har företräde framför alla andra policyer inom en division eller på dotterbolagsnivå och kan i vissa fall sträcka sig längre än nationella lagar och regler. Uppförandekoden baseras på internationella standarder såsom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FNs Global Compact. Uppförandekoden omfattar områden som miljö, hälsa och säkerhet, relationen till medarbetarna, personlig integritet och affärsmetoder.

SSAB har även publicerat en guide som sammanfattar SSABs uppförandekod och relevanta policyer. Guiden ger medarbetarna vägledning om hur de ska hantera affärsrelationer och hur de ska förhålla sig till etiskt svåra situationer som kan uppstå i det dagliga arbetet.

Säkerhetspolicy och miljöpolicy

SSAB har åtagit sig att skapa mervärde för våra intressenter och att bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med våra medarbetare, kunder, aktieägare och andra affärspartners– och att göra det på ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. SSAB är fast beslutet att vara världens säkraste stålföretag, med en nollvision avseende olyckor och arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Att erbjuda en säker och trygg arbetsmiljö för våra medarbetare, entreprenörer och besökare som tillbringar tid på våra arbetsplatser är av högsta prioritet. Alla medarbetare som arbetar för SSAB har ett personligt ansvar för att dagligen arbeta på ett säkert sätt. Att arbeta säkert är en grundläggande förutsättning för anställning hos SSAB. Arbetsmiljö är en del av det integrerade ledningssystemet.

Vår miljöpolicy fastställer de viktigaste ambitionerna för SSABs miljöarbete och inkluderar de miljöaspekter som spelar en avgörande roll för en hållbar utveckling av SSABs verksamhet. Miljöpolicyn stödjer det dagliga arbetet inom organisationen och innebär i huvudsak följande:

  • SSAB kommer att fortsätta att utveckla produkter och tjänster i samarbete med kunder, i syfte att aktivt bidra till en miljövänlig och lönsam verksamhet
  • SSAB tror på effektiv användning av råvaror och energi, samtidigt som man minimerar avfall