5

FN:s hållbara utvecklingsmål

SSAB välkomnar de nya hållbara utvecklingsmålen (Sustainable Development Goals, SDG) som är starkt länkade till vår vision om en starkare, lättare och mer hållbar värld.

Som en del av den nya agendan åtar sig alla länder att agera för en hållbar framtid. SSAB välkomnar de nya hållbara utvecklingsmålen (Sustainable Development Goals, SDG) som är starkt länkade till vår vision om en starkare, lättare och mer hållbar värld. Som en del av den nya agendan åtar sig alla länder att agera för en hållbar framtid. På SSAB har vi åtagit oss att vidta åtgärder för att skapa en mer hållbar värld.

Stål spelar en viktig roll i en hållbar värld. Det är 100 procent återvinningsbart och det mest återvunna materialet i världen. Stål är en integrerad del av den cirkulära ekonomin, som förespråkar en vision om noll avfall, minskad användning av naturresurser och förbättrad återanvändning och återvinning av material. Användning av stål resulterar i dessa grundläggande fördelar.
Vi ser de nya hållbara utvecklingsmålen som ett verktyg för hur företag kan tillämpa hållbarhet och främja samarbeten mellan industrier, nationer och regeringar för att skapa ett gemensamt mål att bekämpa klimatförändringen och bidra till en hållbar tillväxt. Även om vi kan vara en del i arbetet för att uppnå alla mål på olika sätt, har vi valt att koncentrera oss på mål som är nära knutna till vår verksamhet och där vi tror att vi kan ha störst inverkan. Målen är följande:

Mål 5. Jämställdhet mellan könen - uppnå jämställdhet för att stärka alla kvinnors och flickors ställning

På SSAB strävar vi efter att skapa en diversifierad arbetsplats där alla har lika möjligheter att utvecklas och där alla våra medarbetare känner att de har möjlighet att påverka. Ett prioriterat område är att öka andelen kvinnliga medarbetare på SSAB.

För att stödja detta arbete lanserade vi i september 2015 ett mål kopplat till jämställdhet med målsättningen att kvinnor ska inneha 30 procent av ledande befattningar i företaget i slutet av 2019, jämfört med 2015 års nivå på 21 procent. Genom att börja med att fokusera på ledande befattningar tror vi att vi kommer att kunna öka andelen kvinnor inom hela SSAB på sikt.

 Läs mer om målet och om hur SSAB kommer att arbeta för att uppnå målet


Mål 7. Rimligt prissatt och ren energi - för att säkerställa tillgången till prisvärd, stabil, hållbar och modern energi för alla

 Ett välfungerande och hållbart energisystem är kritiskt för SSAB för att vi ska kunna tillverka stål på ett effektivt och hållbart sätt. SSAB köper in bränslen till ståltillverkningen, bland annat naturgas, gasol (LPG) och olja som används utöver de energirika processgaser som återcirkuleras som bränsle, el och värme i stålproduktionen. De kombinerade värmekraftverken på SSABs produktionsenheter i Sverige och Finland genererar 40 procent av SSABs elbehov i Norden och förser de lokala fjärrvärmenäten i Luleå, Oxelösund och Brahestad med värme. Utvunnen värme från ståltillverkningen skickas ut till fjärrvärmenäten i Borlänge, Finspång och Tavastehus. Genom att vara aktiv i samhällsdialogen om framtida installation av energiförsörjningen på de orter där vi har stålproduktion, tror vi att SSAB kan påverka beslut och beslutsfattare och bidra till att driva utvecklingen mot en mer hållbar energiförsörjning. Under våren 2015 beslutade sig exempelvis SSAB att köpa ursprungsgarantier (”guarantees of origin”, GoO) om förnybar energi för andelen energi företaget köper externt i de nordiska länderna. Ursprungsgarantierna innebär att minst 50 procent av den elektricitet som SSAB köper på den nordiska elmarknaden kommer från förnybara energikällor, varav minst 30 procent kommer från vattenkraft och minst 20 procent från vindkraft.

Övergången från olja till naturgas i vår verksamhet i Borlänge under 2014 öppnade upp för möjligheten att blanda in biogas i naturgasen. Vi hoppas kunna använda biogas i stor skala i takt med att den blir mer tillgänglig på marknaden och prissatt på ett sådant sätt att den kan konkurrera med andra bränslen. För närvarande sker investeringar vid vår anläggning i Brahestad, för att börja använda naturgas under 2018.

Läs mer om SSABs arbete med energieffektivitet och vårt mål om att minska mängden inköpt energi här

På SSAB har vi definierat vår förhållningssätt och främsta bidrag till den cirkulära ekonomin. Genom att tillämpa ett cirkulär arbetssätt tror vi att vi kan bidra till en kostnadseffektiv och ren energiförsörjning.

Läs mer om SSAB och om den cirkulära ekonomin här

 

Mål 9. Bygga upp en hållbar infrastruktur, förespråka inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation

Som ett industriföretag, är SSAB fast besluten om att bidra till att skapa hållbara processer och uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. I syfte att uppnå detta fortsätter vi våra ansträngningar inom forskning och utveckling, samarbetar med forskningsinstitut och andra industriföretag för att stödja en hållbar industriell utveckling och främja den tekniska utvecklingen. Genom att fokusera på forskning inom miljöteknik och produktionsprocesser, söker vi nya möjligheter att förbättras och göra våra höghållfasta stål ännu starkare och lättare för mer motståndskraftig och resurseffektiv infrastruktur.

 

Mål 12. Ansvarsfull konsumtion och produktion säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

På SSAB producerar vi stål från järnmalm i Norden och från skrot i USA. Järnmalmsbaserad ståltillverkning är intensiv när det gäller användning av naturresurser. Materialeffektivitet är ett prioriterat område för SSAB, vilket innebär att få ut mer av mindre material. Det resulterar i en förbättrad effektivitet i användningen av naturresurser.

Att tillverka stål av järnmalm ger upphov till en rad olika restprodukter. Återcirkulering av järnhaltiga material som används i stålprocessen minskar behovet av nya råvaror. Detta minskar i sin tur koldioxidutsläppen och ökar kostnadseffektiviteten. Material som inte kan återcirkuleras internt kan bearbetas och säljas externt för att skapa nya intäktsströmmar till företaget medan koldioxidutsläppen minskar genom att naturresurser ersätts i andra branscher.

Läs mer om SSABs arbete med materialeffektivitet och om våra mål för användningen av restprodukter här


På SSAB har vi definierat vårt förhållningssätt och största bidrag till den cirkulära ekonomin. Vi tror att vi genom att tillämpa ett cirkulärt arbetssätt även kan bidra till ett mer hållbart konsumtions- och produktionsmönster.

Läs mer om SSAB och den cirkulära ekonomin här


Mål 13. Åtgärder mot klimatförändringar - genom att ta till akuta åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess effekter

SSAB har åtagit sig att genomföra ett kontinuerligt miljöarbete och att sträva efter att minimera den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet. 2017 lade vi fram en ny hållbarhetsstrategi, med högre ambitioner för våra långsiktiga mål. SSAB siktar på att vara helt fossilfri 2045. På medellång sikt kommer dock vårt största bidrag vara vårt hållbara erbjudande, där våra kunder 2025 ska spara tio miljoner ton koldioxid per år.

Eftersom våra masugnar är bland de mest effektiva i världen är potentialen för ytterligare utsläppsminskningar under stålframställningen väldigt begränsad med nuvarande teknik. Ingen teknik finns tillgänglig idag som kan ersätta kol som råvara för stålproduktion. Detta innebär att det krävs tekniska genombrott för att uppnå betydande utsläppsminskningar. 2016 lanserade SSAB, LKAB (europas största järnmalmsproducent) och Vattenfall (en av europas största elproducenter) sitt gemensamma initiative HYBRIT: Ett joint venture, som syftar till att revolutionera stålframställning. Tanken är att ersätta koks, som tradionellt används för stålframställning från järnmalm, med vätgas. Resultatet blir unikt: Världens första fossilfria teknologi för stålframställning, i princip helt utan koldioxidavtryck.  Detta innebär också samarbeten med universitet och institut såsom KTH, Luleå Tekniska Universitet, SWEREA MEFOS, Lunds universitet, Stockholm Environment Institute och RISE.

Läs mer om SSABs arbete med koldioxideffektivitet och vårt mål om att minska mängden av koldioxidutsläpp här

Även om det är viktigt för SSAB att arbeta med att förbättra miljöpåverkan från den egna verksamheten är idag SSABs största bidrag till att bekämpa klimatförändringen vår förmåga att producera och sälja höghållfasta stål. Uppgradering från standardstål till höghållfast stål möjliggör en viktminskning samtidigt som slutproduktens produktivitet och hållbarhet ökar. Detta är en viktig miljöaspekt ur ett livscykelperspektiv eftersom den största delen av negativa miljöpåverkan kommer från produktens användarfas. Höghållfast stål är starkare än standardstål. Som en konsekvens av detta, används mindre stål i tillverkningsprocessen av en produkt, vilket även resulterar i minskade koldioxidutsläpp. Det leder till en förbättrad totalekonomi, minskad miljöpåverkan och produkter med längre livslängd.

Läs mer om det här

På SSAB har vi definierat vårt förhållningssätt och största bidrag till den cirkulära ekonomin. Vi tror att vi genom att tillämpa ett cirkulärt arbetssätt kan minska vår miljöpåverkan och hjälpa till att bekämpa de globala klimatförändringarna.

Läs mer om SSAB och om den cirkulära ekonomin här

Mål 16.Fredliga och inkluderande samhällen

SSAB är medlem i FN:s Global Compact och vi fortsätter vårt arbete med att implementera och respektera dess tio principer och främja dess anda inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljön och antikorruption.

Läs mer om SSAB och Antikorruption & affärsetik här

Mål 17. Stödja verkställandet av hållbar utveckling och förnya det globala partnerskapet för hållbar utveckling

På SSAB ser vi samverkan mellan branscher, nationer och regeringar som en viktig drivkraft för en hållbar utveckling. SSAB är redan involverade i flera internationella forskningsprojekt och initiativ och genom initativet HYBRIT samarbetar vi med ett antal nordiska och europeiska universitet, forskningsinstitut och branschorganisationer.

Genom att säkerställa en öppen dialog och öppenhet kring våra produktionsprocesser, tror vi att vi kan öka medvetenheten och förståelsen kring de utmaningar och möjligheter vi har för att främja en hållbar stålindustri.

Samtidigt är ett av SSABs viktigaste partnerkskap det vi har med våra kunder, där vi tillsammans kan åstadkomma tydliga minskningar av energiförbrukning och miljöpåverkan, till exempel med konceptet SSAB EcoUpgraded.

Läs mer om SSAB EcoUpgraded här

Samtidigt strävar vi efter att utöka våra partnerskap för att underlätta samarbete inom teknik, innovation, och kunskapsöverföring. 

SSAB är också medlem av FNs Global Compact och ett antal andra organisationer inom detta område.