5

Hållbarhetsmål och status

SSAB strävar efter att bli ett av de mest hållbara stålföretagen. För att stötta denna målsättning har vi definierat ett antal hållbarhetsmål på koncernnivå. Målen och hur de fortskrider presenteras nedan.

*Basåret för uppföljning av målen som presenteras ovan är 2014

Mål (årliga/vid slutet av 2020)*   Status slutet på 2017
En bestående minskning av koldioxidutsläpp om 300 000 ton vid slutet av 2020  

Vid utgången av 2017 uppnådde SSAB 218 000 ton eller 73 % av målet

 • Övergången från tung eldningsolja till LNG i Borlänge som nådde sin fulla potential till utsläppsminskning från 2015
 • En ny varmapparat startades i Oxelösund under 2015 vilket gav högre temperatur på blästerluften vilket medförde minskad koksförbrukning och därmed minskade koldioxidutsläpp
 • Ökad effektivitet avseende användningen av reduktionsmedel i Brahestad under 2016 på grund av minskad fukthalt i pellets och därmed minskade utsläpp av koldioxid
 • Förbättrat utbyte i produktionen av stålämnen i Luleå under 2016. Förbättringen beror på flera övergripande utbytesförbättringar och förbättrat råmaterialutnyttjande.
 • Nya LD-ugnar i Brahestad under 2017 med ökad volym och därmed mindre risk för spill
 • Alla energibesparingar som ger minskad bränsleförbrukning medför också minskade utsläpp av koldioxid
En bestående minskning av köpt energi om 400 GWh vid slutet av 2020  

Vid utgången av 2017 uppnådde SSAB 304 GWh (1 094 TJ) eller 76 % av målet

 • Tillämpning av principen om ständig förbättring i utvecklingen av energieffektiviteten vid produktionsanläggningarna
 • Optimering av mediasystem för tryckluft och hydraulik, såväl som optimering av styrsystem för ugnar är exempel på förbättringsaktiviteter vid flera anläggningar inom SSAB
 • Naturgas, i form av flytande naturgas (LNG) ersatte olja som bränsle i en av omvärmningsugnarna i varmvalsverket i Borlänge. Övergången från olja till naturgas slutfördes i december 2014 och de huvudsakliga besparingarna uppstod från 2015
 • Konsolideringen av produktionen av färgbelagda produkter från fyra till tre linjer år 2015 ökar energieffektiviteten i det nordiska produktionssystemet som helhet
 • Överföringen av produktionen av metallbelagda produkter från Borlänge till Tavastehus år 2016 ökar energieffektiviteten i det nordiska produktionssystemet som helhet
 • Utökad syrgaslansning i en av omvärmningsugnarna i Borlänge under 2016
 • Styrsystemet för optimerad värmning och bearbetning av stålämnen i Iowa, USA, har uppgraderats. Förbättringen initierades under 2016 och ytterligare potential till energieffektivisering kommer att utredas
 • Ett nytt kraftverk i Brahestad under 2017 med förbättrad effektivitet. Den ökade effektiviteten i kraftverket beror på förbättrad teknisk prestanda, minskad fackling av processgaser samt byte av blåsmaskin
En bestående förbättring i utnyttjandet av restprodukter om 50 000 ton vid slutet av 2020  

Vid utgången av 2017 uppnådde SSAB 39 000 ton eller 78 % av målet

 • Slam från stålverket i Luleå briketteras och används som råvara i stället för att skickas till deponi. En ny metod för att torka slammet utvecklades under 2014. Denna metod innebär att man tar slammet och sprider det på ett fält för att torka i solen. Försöken att framställa briketter från det torkade materialet visade sig vara mycket framgångsrika under 2014 och under 2015 har användningen av dessa briketter ökat ytterligare
 • Användning av skänkslagg i masugnarna inleddes på alla stålverksorter i Norden 2015-2017
 • Användning av LD-stoft i briketter i Luleå, 2017
Uppnå ett medarbetarengagemang som överstiger motsvarande jämförelseindex för industriföretag globalt (Det mäts vartannat år, senaste mätningen genomfördes 2017)  

Sammantaget var indexet för medarbetarengagemang (som uppmättes i Voice, SSABs globala medarbetarundersökning) 69, som är lite under den externa globala normen och Voice 2015.

 • SSAB: 69 (70 2015)
 •  Extern norm: 72
Vid slutet av 2019 kommer SSAB ha uppnått följande mål för jämställdhet: Kvinnor innehar 30 % av ledande befattningar     Vid slutet av 2017 hade kvinnor 27 % (27 %) av SSABs ledande befattningar

 Målet uppnått    Resultat något lägre än målet, plan finns    Understiger målet, plan kommer tas fram