5

Hållbarhetsstyrning-inom-SSAB

SSAB har haft en hållbarhetsfunktion på koncernnivå sedan den 1 september 2014, med uppgift att stärka samordningen av hållbarhetsarbetet inom koncernen. Syftet är att maximera både affärsnyttan av hållbarhetsarbetet, att minimera de negativa effekterna av SSABs affär och verksamhet samt att minska de hållbarhetsrelaterade riskerna på bättre sätt.

SSABs hållbarhetsorganisation

SSABs personaldirektör och hållbarhetschef ansvarar för att samordna och driva hållbarhetsarbetet inom koncernen. Hon är medlem i koncernledningen och direkt underställd SSABs koncernchef och VD. SSABs ledningsgrupp för hållbarhetsfrågor skapar ett nätverk med expertis inom viktiga hållbarhetsfrågor som ansvarar för att samordna och driva fram SSABs hållbarhetsinitiativ. Hållbarhetsfrågorna finns ofta på dagordningen hos SSABs koncernledning för att se till att den högsta ledningen är nära inbegripen i viktiga frågor som rör hållbarhet.

I praktiken är hållbarhetsfrågorna integrerade i det dagliga arbetet på produktionsanläggningar, i globala divisioner och supportfunktioner. Alla medlemmar i ledningsgruppen för hållbarhetsfrågor ansvarar för att ha ett nära samarbete med relevanta personer inom hela företaget, för att säkerställa att kunniga experter och medarbetare från divisionerna är inkluderade i hållbarhetsarbetet.

För att stödja arbetet som är förknippat med den yttre miljön har SSAB ett miljöråd med representanter från varje division, de huvudsakliga produktionsanläggningarna samt från SSABs dotterbolag Ruukki Construction, Tibnor och Merox. Miljörådet leds av SSABs miljöchef som även är medlem i ledningsgruppen för hållbarhetsfrågor. Företagets ansvarige för affärsetik arbetar tillsammans med inköpsavdelningen med frågor som är relaterade till ansvarsfullt inköp av varor och tjänster.

SSAB knyter hållbarhetsfrågor, t.ex. nyckeltal för säkerhet, till ersättning. Interna säkerhetsmål är exempelvis delar av bonusprogrammet för vissa medarbetargrupper och den högsta ledningen. För vissa medarbetargrupper kan de individuella prestationsmålen även omfatta mål för utsläppsminskning eller andra hållbarhetsrelaterade ämnen.

Policyer och riktlinjer

Ledningssystem och verktyg

Ledningssystem och handlingsplaner säkerställer att koncernen bedriver sitt arbete med viktiga hållbarhetsfrågor på ett systematiskt sätt. Flera olika ledningssystem och verktyg används för att uppnå effektiv kontroll över verksamheten i enlighet med SSABs uppförandekod, miljöpolicy och hälso- och säkerhetspolicy.

Vi använder system som är utvecklade inom företaget samt tredjepartscertifierade system. System för systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhetsarbete har implementerats på samtliga produktionsanläggningar. OHSAS 18001 är ett av systemen som används. Miljö- och klimatarbetet sker främst inom ramen för ISO 14001 och via lokala energihanteringssystem.

SSABs interna riskstyrning och internrevisioner täcker även arbetsmiljö- och miljörisker. I syfte att uppmuntra rapportering om eventuella oegentligheter och misstänkta olagliga aktiviteter har SSAB implementerat en visselblåsarfunktion och utbildning i affärsetik för alla medarbetare. Hanteringsverktyg för att arbeta med en ansvarsfull leverantörskedja, miljöaspekter och sociala aspekter integreras i inköpssystemen.

Utvärdering av styrning

Metoden för styrning av varje aspekt utvärderas som en del av SSABs rutin för hållbarhetsstyrning och vi förbättrar våra policyer, riktlinjer och rutiner för att garantera att vi har uppnått våra mål och kontinuerligt förbättrar SSABs prestationer inom hållbarhetsfrågor.

Riskhantering

Ledningssystem och handlingsplaner säkerställer att SSAB bedriver sitt arbete med viktiga hållbarhetsfrågor på ett systematiskt sätt.

Flera olika ledningssystem och verktyg, både sådana som utvecklats inom företaget och sådana som certifierats av tredje part, används för att effektivt kontrollera verksamheten i enlighet med SSABs uppförandekod, säkerhetspolicy och miljöpolicy. Ledningssystem för säkerhet och arbetsmiljö inklusive OHSAS 18001, har implementerats på samtliga produktionsanläggningar. Miljö och klimatarbetet sker främst inom ramen för miljöledningssystemet ISO 14001 och via lokala energiledningssystem. Risker relaterade till arbetsmiljön och miljörisker hanteras också via SSABs interna riskkontroller och internrevisioner. Våra system säkerställer att vi upprättar mål, mäter resultat och följer upp vårt arbete.