5

Intressentengagemang

SSAB har många olika intressenter och de är viktiga för arbetet med att definiera företagets prioritering av hållbarhetsfrågor. De viktiga intressenterna är de som påverkas av SSABs verksamhet och aktiviteter, och som på liknande sätt påverkar SSAB.

Följande grupper anses vara de viktigaste intressentgrupperna:

  • Befintliga och potentiella kunder
  • Befintliga och potentiella medarbetare
  • Aktieägare, investerare och finansiärer
  • Leverantörer
  • Lokala samhällen i närheten av våra produktionsanläggningar
  • Myndigheter och organisationer

Andra intressenter som vi samverkar aktivt med omfattar media, tillsynsmyndigheter, olika forskningsorgan och partnerorganisationer, forskningsinstitut, universitet och yrkesskolor.


Kontinuerlig dialog med intressenter

SSAB har som mål att ha en regelbunden, ärlig och öppen interaktion med sina intressenter. SSAB upprätthåller och utvecklar relationer till intressenterna på ett aktivt sätt och använder information från intressenterna för att utveckla sin verksamhet, sina produkter och tjänster. En öppen och kontinuerlig dialog ökar tilltron på SSABs förmåga att hantera risker och utnyttja möjligheter, vilket samtidigt förbättrar företagets utveckling. Ett mål med dialogen är även att informera om SSABs ansträngningar och åtgärder på hållbarhetsområdet. Samtidigt är god kommunikation lika viktig ur intressenternas synvinkel – att SSAB kan bidra till leverantörers, kunders och investerares hållbarhetsrelaterade utvärderingar såväl som till olika hållbarhetsbedömningar.

SSAB har ett nära samarbete med sina kunder med avseende på utveckling av tillämpningar och teknisk support. SSAB deltar aktivt i mässor och seminarier och bjuder in kunder till bruksbesök och varje år till Swedish Steel Prize, en tävling som grundades av SSAB år 1999 för att inspirera och sprida kunskap om höghållfasta stål och hur det kan användas för att utveckla starkare, lättare och mer hållbara produkter.

Det är viktigt för SSAB att ha engagerade, kompetenta och motiverade medarbetare som skapar en högpresterande organisation. De årliga resultat- och planeringssamtalen mellan medarbetare och chefer är ett viktigt element i uppföljningen av resultat och för att ge ömsesidig feedback och upprätta mål för prestationer och personlig utveckling. SSAB genomför även regelbundna medarbetarundersökningar för att mäta hur nöjda och engagerade medarbetarna är. Undersökningen ger alla en möjlighet att delta i diskussionen och lämna feedback.

SSAB engagerar sina investerare och analytiker i en dialog för att säkerställa att finansmarknaderna har korrekt och tillräcklig information för att bedöma SSABs värde. Dialogen omfattar årliga bolagsstämmor, ekonomiska rapporter, resultatkonferenser och webbsändningar, information på företagets webbplats, pressmeddelanden, möten med investerare och analytiker, seminarier, och besök på anläggningarna. Vid möten med investerare och analytiker diskuteras även hållbarhetsrelaterade frågor, t.ex. SSABs hållbarhetsstrategi och -styrning, säkerhet, klimatförändringen och energiförsörjning.

SSABs arbete på hållbarhetsområdet omfattar hela värdekedjan och via regelbundna möten med leverantörer och uppdragstagare och via leverantörsrevisioner upprätthåller SSAB en dialog med viktiga leverantörer om frågor avseende bland annat avtal, socialt- och miljömässigt ansvar, kvalitet samt noggrannhet vid leveranser.

SSAB är aktivt engagerat i de lokala samhällen där företaget är verksamt och är oftast ortens största arbetsgivare och har stor regional betydelse. SSABs sätt att arbeta med de lokala samhällena har definierats på anläggningsnivå. Utöver den egna personalen står SSAB på lokal nivå i kontakt med politiker, tillsynsmyndigheter, medier och allmänheten, dvs. de som bor nära produktionsanläggningarna. SSAB har som mål att främja hållbar utveckling inom de lokala samhällena, deltar i lokala initiativ och sponsrar vissa lokala aktiviteter. På många orter har SSAB ett nära samarbete, och arrangerar evenemang, med de lokala universiteten och skolorna för att garantera tillgång till framtida medarbetare.

SSAB är involverat i många forskningsprojekt för att driva teknisk utveckling och samarbetar med branschorganisationer inom många ämnen, till exempel utsläppsrätter. Dessutom hanterar vi förhandlingar om tillståndsfrågor som rör miljörapportering.

 

Medlemskap och samarbetsinitiativ

Nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD)
2016 blev SSAB medlem i nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD), som består av ett tjugotal ledande företag och organisationer med svensk koppling. Nätverket bildades 2013 och samordnas av den svenska biståndsmyndigheten Sida. FN:s nya globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) bildar grunden för nätverkets verksamhet. I samband med att de globala målen antogs enades nätverkets medlemmar om ett gemensamt åtagande att minska sin miljöpåverkan och använda resurserna effektivare, skapa jobb med anständiga villkor och bekämpa korruption och oetiskt uppförande. Koncerncheferna i nätverket träffas en gång om året för att utvärdera det gånga årets arbete och för att fastställa ramar och riktlinjer för nästa räkenskapsår.

Fossilfritt Sverige
Den svenska regeringen har lanserat Fossilfritt Sverige – ett initiativ som synliggör aktörer som bidrar till att lösa klimatfrågan och uppnå målet om ett fossilfritt samhälle. Deklarationen om ett fossilfritt Sverige förutsätter att de medverkande aktörerna delar uppfattningen att världen måste bli fossilfri och att Sverige ska gå i täten för dessa ansträngningar. Deklarationen föreskriver också att aktörer som deltar måste kunna visa upp konkreta åtgärder för att minska utsläppen. Inför klimatkonferensen COP21 i Paris lanserade Förenta Nationerna en åtgärdsagenda för att visa hur företag, städer, kommuner och organisationer bidrar till klimatansträngningarna. Inom ramen för Fossilfritt Sverige sammanför regeringen svenska aktörer som vill bidra till den internationella plattformen.

NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv 
NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv är en rikstäckande yrkesorganisation och branschöverskridande plattform för erfarenhetsutbyte, diskussion och medvetandehöjande möten mellan företag och organisationer. I organisationen ingår cirka 235 företag inom lika branscher. Tillsammans lyfter de fram hållbarhetsfrågor och fungerar som en sammanhållande kraft som driver på en hållbar samhällsutveckling, både nationellt och internationellt.

Global Compact Nordic Network
Global Compact Nordic Network är ett lokalt nätverk inom ramen för FN:s Global Compact. 
Syftet med nätverket är att skapa ett lärande forum för nordiska medlemmar i Global Compact, främja Global Compact, visa upp goda exempel samt inspirera och hjälpa andra företag att genomföra de tio principerna.

NAZCA
NAZCA (Non-State Actor Zone for Climate Action) är en databas över klimatåtgärder som vidtas av företag, städer, regioner, investerare och organisationer i civilsamhället. Det banbrytande globala klimatavtalet som undertecknades av 195 länder i Paris 2015 uppskattar de ansträngningar aktörerna gör för att utöka sina klimatåtgärder och uppmuntrar dem att registrera åtgärderna i NACZA. Avsikten med NAZCA är att dokumentera mobilisering och åtgärder som hjälper länderna att uppnå och överträffa sina nationella åtaganden att ta itu med klimatförändringen.

Bothnia Bulk
SSAB är partner i det delvis EU-finansierade projektet Bothnia Bulk. Projektet uppgraderar den nuvarande skeppningskedjan mellan hamnarna i Luleå, Oxelösund och Brahestad för att ytterligare anpassa den till miljölagstiftningen. Målet är att utveckla en energibesparande skeppningskedja året om med låga utsläpp för torrbulksfrakt samt att öka effektiviteten och minska de totala logistikkostnaderna. Projektet kan ge betydande positiva effekter på miljön genom att optimera råvarulogistiken och göra den så hållbar och miljövänlig som möjligt.