5

Klimatpolitik och lagstiftning

SSAB arbetar globalt och omfattas av många internationella avtal och särskilt regleringar inom EU och USA. SSAB följer miljö-, klimat- och energilagstiftningen och förbereder sig proaktivt för framtida förändringar. I Sverige, Finland och USA finns de verksamheter som har den mest betydande miljöpåverkan. Nedan visas de mest relevanta frågorna gällande miljölagstiftningen från SSABs perspektiv.

Paris COP 21 och klimatförhandlingarna

SSAB välkomnar det globala klimatavtalet, som tecknades i Paris i december. Förenta Staternas (FN:s) klimatförhandlingar är viktiga för att definiera den framtida klimatpolitiken. Konferensen i Paris utgör en startpunkt för nästan alla länder inom FN att göra åtaganden om utsläppsminskningar för att begränsa den globala uppvärmningen till 2 °C och med sikte på 1,5 °C. Bidragen väntas nu ge en ökning av den globala temperaturen med 2,7 °C, vilket betyder att ytterligare åtgärder behövs. Eftersom de nationella bidragen ännu inte är jämförbara med varandra medför inte avtalet jämlika konkurrensvillkor och därmed inte heller ett skydd för den mest effektiva stålindustrin.

Till exempel har Kina åtagit sig att frikoppla utsläppsökningarna från deras tillväxt av bruttonationalprodukten, medan Europa har gått med på en minskning med minst 40 % jämfört med utsläppsnivåerna 1990. Ju mer harmoniserade de nationella åtagandena är, desto mer kan konkurrenskraften för olika företag beaktas och då minskar risken för så kallat koldioxidläckage. För en effektiv begränsning av de globala utsläppen krävs marknadsmekanismer och att utsläppen av koldioxid kan prissättas. Den europeiska stålindustrin, som är under kraftig global konkurrens, framhåller fortsatt behovet av jämlika konkurrensvillkor såväl som behovet av internationella skyldigheter avseende mätning, rapportering och verifiering.

EU:s klimatmål 2030

Vid det Europeiska rådets toppmöte i oktober 2014 fastställdes nya och mer ambitiösa mål för utsläpp av växthusgaser, förnybar energi och energieffektivitet för 2030. För att nå EU:s mål om en minskning av koldioxidutsläppen med minst 40 % behöver de sektorer som omfattas av handeln med utsläppsrätter minska sina utsläpp med 43 % jämfört med 2005 års nivåer. Oavsett vad som händer i Paris är den Europeiska Unionen fast besluten om att man ska minska sina utsläpp markant och höga kostnader förväntas även för de som presterar bäst. Europeiska kommissionen lade fram sitt förslag till det nya utsläppshandelsdirektivet under sommaren 2015 och nu förhandlar parlamentet och medlemsstaterna om hur man ska skydda sektorer med risk för koldioxidläckage såsom stålindustrin.

Vid det Europeiska rådets toppmöte nåddes även en överenskommelse om att de mest effektiva verksamhetsutövarna, som utsätts för internationell konkurrens, inte bör bli föremål för en direkt eller indirekt kostnadsmässig nackdel till följd av EU:s klimatpolitik. För SSAB och för alla andra stålproducenter i Europa är det väldigt viktigt att den Europeiska kommissionens förslag till ett nytt direktiv för EU:s utsläppshandelssystem 2021–2030 skapar rättvisa konkurrensvillkor för våra effektiva anläggningar i förhållande till våra konkurrenter utanför EU.

Innevarande handelsperiod för EU:s utsläppshandelssystem (EU ETS)

Tilldelningen av gratis utsläppsrätter för koldioxid för innevarande handelsperiod påverkas inte av EU:s nya klimatmål för 2030. SSAB anser dock att företagets tilldelning av utsläppsrätter för koldioxid varit för lågt både i Sverige och Finland för handelsperioden 2013-2020. Därför har SSAB överklagat det aktuella beslutet om gratis tilldelning till mark- och miljödomstolen i Sverige och till högsta förvaltningsdomstolen i Finland. Båda domstolarna har begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen. SSAB ska förmodligen höras i EU-domstolen under det första halvåret 2016 avseende den finska delen i detta ärende.

USA:s klimathandlingsplan

I augusti 2015, godkände den amerikanska miljöskyddsmyndigheten (EPA) nya normer i syfte att minska koldioxidutsläppen från befintliga kraftverk. Dessa normer är kända som ”Clean Power Plan” och har utvecklats inom ramen för ”Clean Air Act”. Den amerikanska miljöskyddsmyndigheten uppskattar att Clean Power Plan kommer att medföra en minskning av koldioxidutsläppen till 2030 med 32 % från elkraftsektorn i USA jämfört med 2005 års nivåer. Clean Power Plan sätter olika reduktionsmål för respektive stat. Varje stat ska lämna in en plan, enskilt eller gemensamt med andra stater, alternativt begära en förlängning, senast i september 2016. Branschorganisationer och 24 delstater har redan överklagat Clean Power Plan och republikanska kongressledamöter har lämnat flera propositioner med lagförslag till kongressen för att upphäva eller fördröja dessa bestämmelser.

Miljöskyddslagstiftningen

EU cirkulär ekonomi

Stålindustrin välkomnar EU:s paket för cirkulär ekonomi, som gavs ut i december 2015. Paketet anger mål, verktyg och metoder som bör användas för att stålprodukter ska kunna produceras, användas, återanvändas och återvinnas i ett ständigt kretslopp. Stål är återvinningsbart till 100 %. Paketet innehåller nya åtgärder, som uppmuntrar användning av hållbara, resurssnåla och återvinningsbara produkter i medlemsstaterna. Det borde också öka marknaden för höghållfasta stål och slitstål som produceras av SSAB.

EU-direktiv om industriutsläpp

SSABs verksamhet omfattas av miljötillstånd med ett antal miljövillkor som styr olika parametrar, bland annat avseende produktionsnivåer, utsläpp till luft, utsläpp till vatten samt avfallshantering. Flera av SSABs produktionsanläggningar bedriver verksamhet som kräver miljötillstånd. SSABs nordiska produktionsanläggningar omfattas av det europeiska industriutsläppsdirektivet (IED) och förberedelser för att uppfylla dessa krav pågår främst i Luleå, Oxelösund och Brahestad. Utöver det europeiska industriutsläppsdirektivet ska referensdokumenten om bästa tillgängliga teknik (BAT) följas. För järn- och ståltillverkning uppdaterades detta dokument 2012. Revideringen av dokumentet för stora förbränningsanläggningar ska slutföras 2016/2017. För andra referensdokument som kan relateras till stålindustrin har revideringar bland annat inletts för ytbehandling med organiska lösningsmedel och bearbetning av järnmetaller.

Svaveldirektivet

Övervakningsområden för svavelutsläpp (SECA) för sjöfarten i Östersjön, Nordsjön, Engelska kanalen och den amerikanska atlantkusten medför krav att svavelhalten i fartygsbränsle inte får överstiga 0,1%. Det ändrade svaveldirektivet trädde i kraft den 1 januari 2015. Svaveldirektivet är en viktig åtgärd för att nå en hållbar miljö men det medför ökade kostnader för SSAB på grund av vår lokalisering inom SECA-området. SSAB strävar därför efter att minimera de ekonomiska konsekvenserna av direktivet genom att optimera färdvägar och transportsätt, upprätthålla en hög transporteffektivitet, minimera körning med tom last, förbättra beläggningsgraden samt styrning av underleverantörer och förändringar i avtal, som till exempel klausuler om bränsle- respektive bunkereffektivitet.

Reach

EU:s kemikalieförordning, REACH, syftar till att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön mot risker med kemikalier samt att öka konkurrenskraften hos EU:s kemikalieindustri. SSAB är en tillverkare, importör och användare av ämnen och varor som omfattas av REACH. Vi ger information i leverantörskedjan om registrering av substanser och eventuellt farliga ämnen. SSAB använder ett datasystem för säkerhetsdatablad för att förbättra hanteringen av aktuell information om kemikalieanvändningen. Dessutom kommunicerar SSAB med berörda parter när eventuella krav gällande REACH och SSABs produkter ändras. SSAB arbetar tillsammans med leverantörskedjan för att så snabbt som möjligt byta till säkrare alternativ för ämnen som regleras av REACH. REACHrelaterade frågor kan skickas till reach@ssab.com.

Nationella luftkvalitetsnormer (NAAQS) - USA

I oktober 2015 utfärdade den amerikanska miljöskyddsmyndigheten (EPA) sina slutliga bestämmelser för revideringen av de nationella luftkvalitetsnormerna (NAAQS). De anger en luftkvalitetsnorm för ozon på 70 miljarddelar (ppb) i medelvärde över 8 timmar samt att perioden för övervakning över året utökas. Inhemska producenter är oroade över att vissa platser i USA kan bryta mot luftkvalitetsnormerna för ozon på grund av bakgrundsnivåerna. De förespråkar därför att den nuvarande nivån på 75 ppb ska behållas. Arbete pågår i kongressens båda kammare för att genom lagstiftning förbjuda EPA att införa de nya reglerna tills dess att 85 % av länen, som nu inte uppnår denna regel, uppnår en nivå som överensstämmer med den befintliga normen.

Waters of the US (WOTUS)

I maj 2015, tillkännagav den amerikanska miljöskyddsmyndigheten (EPA) och US Army Corps of Engineers (Corps) sina slutliga bestämmelser för att definiera de vatten i USA som omfattas av federal lagstiftning inom ”Clean Water Act” (CWA). Det är ett försök från myndigheternas sida att skapa klarhet kring definitionen av dessa vatten till följd av högsta domstolens beslut i frågan under 2001 och 2006. I stället för att verka för effektiva och verksamma regelverk för landets farbara vattendrag, innebär de slutliga bestämmelserna att inflytandet från EPA och Corps ska utökas. Det utökade inflytandet kan resultera i ökade behov av tillstånd och därmed potentiella rättsprocesser, som kan påverka vår verksamhet negativt. Förseningar i tillståndsprocessen kan medföra förlorade möjligheter att skapa ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen. Bestämmelserna är föremål för flera stämningsansökningar över hela landet, från både delstater och branschorganisationer.

Energi- och elmarknadslagstiftning

EU:s energiunion

EU-kommissionen lanserade i juli 2015 sitt paket för en energiunion. Paketet består bland annat av vägledande information och samråd för utformning av elmarknaden. Meningen är att skapa en väl fungerande elmarknad med starkare prissignalstyrning. SSAB anser att ”energy only market model” är den bästa vägen för att säkerställa en väl fungerande elmarknad. På en ”energy only market” återspeglas en bristande överförings- eller produktionskapacitet i priserna och genom mer korrekta prissignaler bör det skapas möjligheter att verka mer aktivt på elmarknaden.

Energieffektiviseringsdirektivet

Vid det Europeiska rådets toppmöte i oktober 2014 sattes ett mål att öka energieffektiviteten med minst 27 % fram till 2030, baserat på 2005 års nivåer. För att EU ska nå detta mål måste industrin möta de krav som implementeras i lagstiftningen på nationell nivå. SSAB genomför regelbundet energirevisioner på produktionsanläggningarna och arbetar systematiskt med att kontinuerligt identifiera energibesparingar, vilket ligger i linje med det europeiska energieffektiviseringsdirektivet. Revidering av direktiv om energieffektivitet beräknas ske under andra halvåret 2016.

Miljöaspekter och omfattning av data

SSABs mest väsentliga miljöaspekter har definierats i en process för väsentlighetsanalys som genomfördes i slutet av 2014 och de är: material, energi, utsläpp till luft och avfall. I tillägg till dessa är även vattenanvändningen inkluderad som en rapporterad aspekt på grund av dess ökande betydelse som miljöaspekt även i stålindustrin. Miljödatans omfattning beskrivs på sidan 2 i denna rapport.