5

Koncernledningen

Koncernledningen svarar för att utforma och genomföra koncernens övergripande strategier samt behandlar frågor som t ex förvärv och avyttringar. Dessa frågor samt större investeringar (överstigande 50 Mkr) bereds av koncernledningen för beslut av moderbolagsstyrelsen.

Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen av bolaget enligt styrelsens anvisningar och riktlinjer.

Koncernledningen består av:

VD och Koncernchef
Divisionschef SSAB Europe
Divisionschef SSAB Americas
Divisionschef SSAB Special Steels
Executive Vice President, Juridik & Strategi
Ekonomi- och Finansdirektör
Personal- och hållbarhetsdirektör
Kommunikationsdirektör
Teknisk direktör

Koncernledningen har möten månadsvis för att diskutera koncernens samt divisionernas/dotterbolagens resultat och finansiella ställning. Övriga frågor som behandlas på koncernledningsmöten är bl.a. strategifrågor samt uppföljning av budget och prognoser.

Respektive divisions- och dotterbolagschef ansvarar för respektive resultat- och balansräkning. Den övergripande operativa styrningen av affärsområdena sker via kvartalsvisa ”performance reviews” och i Tibnor och Ruukki Construction genom respektive styrelse. Moderbolagets verkställande direktör är i de flesta fall ordförande i de större direktägda dotterbolagens styrelser där det även ingår andra ledamöter från koncernledningen samt arbetstagarrepresentanter. Dotterbolagsstyrelserna övervakar den löpande verksamheten samt fastställer respektive strategier och budgetar.


Martin Lindqvist

Martin Lindqvist

VD och Koncernchef SSAB

Civilekonom, Uppsala Universitet

Född 1962
Nationalitet: Svensk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2001.
Anställd i SSAB sedan 1998. 

Tidigare:
affärsområdeschef SSAB EMEA, divisionschef SSAB Strip Products,
finansdirektör SSAB, ekonomichef i SSAB Tunnplåt och
chefscontroller i NCC.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2016): 11 709 A-aktier, 21 023 B-aktier

Olavi Huhtala

Divisionschef SSAB Europe

Civilingenjör

Född 1962
Nationalitet: Finsk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2014.
Anställd i SSAB/Rautaruukki sedan 1987. 

Tidigare:
EVP Ruukki Metals, President Ruukki Fabrication,
chef marknadsföring,  ledande befattningar inom fösäljning
och produktion i Rautaruukki Metform. 

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2016): 17 578 A-aktier, 72 873 B-aktier
Charles Schmitt

Charles Schmitt

Divisionschef SSAB Americas

BSc (Business Administration/Finance), University of Texas at Arlington,
tvåårigt stipendium på American Iron and Steel Institute.

Född 1959
Nationalitet: amerikansk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2011.
Anställd i SSAB/IPSCO sedan 1990. 

Tidigare:
befattningar inom US Steel Corporation och
ansvarig för verksamheten i Latinamerika inom SSAB Americas.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2016): -

Per Olof Stark

Divisionschef SSAB Special Steels

Civilingenjör, KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Född 1954
Nationalitet: svensk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2014.
Anställd i SSAB sedan 1983. 

Tidigare:
chef för affärsenheten SSAB Wear Services,
VD för helägda dotterbolaget Plannja,
marknadschef för den tidigare grovplåts-divisionen i SSAB,
affärsområdeschef i Europa och USA, Chef för global marknadsföring
och chef för försäljning och produktutveckling i SSAB Plate.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2016): 2 000 A-aktier, 1 750 B-aktier

Jonas Bergstrand, Executive Vice President and Head of Legal and Strategy

Jonas Bergstrand

Executive Vice President, Juridik & Strategi

Jur. kand., Uppsala Universitet

Född 1965
Nationalitet: svensk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2006.
Anställd i SSAB sedan 2006. 

Tidigare:
bolagsjurist inom ABB, OM Gruppen och Ericsson Radio Systems.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2016): 19 125 B-aktier


Håkan Folin, Executive Vice President and Chief Financial Officer

Håkan Folin

Ekonomi- och Finansdirektör

Civ.ing., Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Född 1976
Nationalitet: svensk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2013.
Anställd i SSAB sedan 2006. 

Tidigare:
ekonomichef SSAB APAC, ekonomichef Tibnor och
chef för affärsutveckling SSAB. 

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2016): 9 566 B-aktier
Taina Kyllönen, SSAB's Group Executive Committee

Taina Kyllönen

Kommunikationsdirektör

MSc (nationalekonomi), Aalto-universitetet, Helsingfors

Född 1967
Nationalitet: finsk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2014.
Anställd i SSAB/Rautaruukki sedan 2004.

Tidigare:
SVP, Marketing & Communication, SVP, Marketing,
VP, Communication & Branding  Rautaruukki Abp
och VP, Investor Relations, Metso och Rauma.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2016): 6 188 A-aktier, 22 098 B-aktier

Maria Långberg

Personal- och Hållbarhetsdirektör

Civilekonom, Uppsala Universitet;
MBA, Handelshögskolan, Stockholm

Född 1970
Nationalitet: svensk

Medlem i SSABs koncenledning sedan 2016.
Anställd i SSAB sedan 2013.

Tidigare:
VD Merox och hållbarhetsdirektör SSAB,
kommunikationsdirektör SSAB,
seniorkonsult JKL och
kommunikationsdirektör Gambro.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2016): 3 826 B-aktier
Martin Pei, Executive Vice President and Head of Technical Development

Martin Pei

Teknisk direktör

Tekn. dr, KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 

Född 1963
Nationalitet: svensk

Medlem i SSABs koncernledning sedan 2007.
Anställd i SSAB sedan 2001. 

Tidigare:
affärsområdeschef SSAB APAC, teknisk direktör, SSAB,
chef för forskning och utveckling, SSAB och
chef för stålämnesproduktionen i SSAB Plate.

Aktieinnehav (SSAB, per den 31 Dec 2016): 300 A-aktier,  700 B-aktier