5

Revisionsutskott

Revisionsutskottets arbetsuppgifter anges i styrelsens arbetsordning. Ordföranden i revisionsutskottet ansvarar för att styrelsen i sin helhet fortlöpande hålls informerad om utskottets arbete samt, vid behov, förelägger styrelsen ärenden för beslut. Revisionsutskottets huvuduppgift är att understödja styrelsen i arbetet med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen.

Utskottet träffar fortlöpande bolagets revisorer, utvärderar revisionsinsatserna samt fastställer riktlinjer för vilka tilläggstjänster bolaget får upphandla från bolagets revisor. Sådana tilläggstjänster upp till maximalt 100 tkr per uppdrag ska på förhand godkännas av bolagets ekonomi- och finansdirektör. Uppdrag som överstiger 100 tkr ska på förhand godkännas av revisionsutskottets ordförande. Alla tilläggstjänster ska redovisas för revisionsutskottet varje kvartal.

Det finns en etablerad riskhanteringsprocess i företaget som är uppbyggd på produktionens processer och flöden. Revisionsutskottet tar del av de riskområden som identifierats (både affärsrisker och risker för fel i den finansiella rapporteringen) i denna process och beaktar dessa.


Arbetet 2016

Under 2016 fokuserade revisionsutskottet på den finansiella situationen för SSAB och arbetade aktivt med det finansieringspaket som presenterades under året vilket inkluderade en nyemission, förlängning av löptider på befintliga lån samt en ny kreditfacilitet. Revisionsutskottet fattade också beslut om en ny policy kring vilka tilläggstjänster som bolaget får upphandla av bolagets revisor.
Revisionsutskottet tog del av, och analyserade tillsammans med de externa revisorerna, den riskanalys och revisionsplan som revisorerna upprättat som underlag för den lagstadgade revisionen.

 

Revisionsutskottets ledamöter utgjordes av Lars Westerberg (ordförande), Bengt Kjell, Annika Lundius samt Marika Fredriksson (som tillträdde efter årsstämman den 7 april 2016). Under 2016 hade revisionsutskottet 5 protokollförda sammanträden.