5

Känslighetsanalys

Den ungefärliga helårseffekten på resultatet efter finansnetto och på resultat per aktie 2017 av förändringar av väsentliga faktorer framgår av nedanstående känslighetsanalys.

  Förändring, % Resultateffekt, Mkr Effekt på resultat per aktie, kr2)
Plåtpris - stålrörelsen 10 5 171 3,92
Volym - stålrörelsen1) 10 1 111 0,84
Malmpriser 10 644 0,49
Kolpriser 10 433 0,33
Skrotpriser 10 676 0,51
Räntesats 1%-enhet 33 0,03
Kronindex3) 5 788 0,60

1) Exklusive påverkan av lägre kapacitetsutnyttjande (underabsorption)
2) Räknat på 22 % i skatt
3) Beräknat på SSABs exponering utan valutasäkringar. Om kronan försvagas innebär detta en positiv effekt