5

Nyckeltal

Fem år i sammandrag, koncernen

Nyckeltal 2012-2016

Nyckeltal 2016 2015 2014 2013 2012
Försäljning SEK millions 55 354  56 864 47 752 36 455 38 923
Rörelseresultat SEK millions 1 213  -243 -107 -1 131 -96
Resultat efter finansnetto SEK millions 324  -1 171 -1 589 -1 728 -693
Resultat efter skatt SEK millions 937  -508 -1 399 -1 066 15
Rörelsens kassaflöde SEK millions 2 293  2 802 473 1 103 3 925
Nettoskuld SEK millions 17 887  23 156 24 674 14 833 15 498
Sysselsatt kapital, vid årets slut SEK millions 74 564  75 346 62 476 45 983 48 414
Balansomslutning SEK millions 90 913  85 158 89 727 55 936 58 619
Räntabilitet på sysselsatt kapital före skatt % 2,0  0,0 0,0 -2,0 0,0
Räntabilitet på eget kapital efter skatt % 2,0  -1,0 -4,0 -4,0 0,0
Nettoskuldsättningsgrad % 34  52 56 55 54
Antal anställda, vid årets slut 14 980  16 045 16 887 16 976 17 650
    

Året 2014: Rautaruukki förvärvades den 29 juli 2014 och i siffrorna ovan ingår.