5

Nyckeltal

Fem år i sammandrag, koncernen

 
Nyckeltal 2013 - 2017 2017  2016 2015 2014 2013
Försäljning SEK millions 66 059  55 354  56 864 47 752 36 455
Rörelseresultat SEK millions 3 838  1 213  -243 -107 -1 131
Resultat efter finansnetto SEK millions 2 863  324  -1 171 -1 589 -1 728
Resultat efter skatt SEK millions 2 311  937  -508 -1 399 -1 066
Rörelsens kassaflöde SEK millions 6 511  2 293  2 802 473 1 103
Nettoskuld SEK millions 11 574  17 887  23 156 24 674 14 833
Sysselsatt kapital, vid årets slut SEK millions 74 947  74 564  75 346 62 476 45 983
Balansomslutning SEK millions 87 476  90 913  85 158 89 727 55 936
Räntabilitet på sysselsatt kapital före skatt % 6,0  2,0  0,0 0,0 -2,0
Räntabilitet på eget kapital efter skatt % 4,0  2,0  -1,0 -4,0 -4,0
Nettoskuldsättningsgrad % 22  34  52 56 55
Antal anställda, vid årets slut 14 925  14 980  16 045 16 887 16 976
    

Året 2014: Rautaruukki förvärvades den 29 juli 2014 och i siffrorna ovan ingår.