5

Skuldfinansiering

SSAB:s finansiering är inriktad på att stödja koncernens strategi och täcka finansieringsbehoven inom ramen för koncernens ekonomiska policy. Finansieringen sker främst genom moderbolaget. För att minimera refinansieringsrisken är målsättningen att skulderna ska ha en jämn förfalloprofil. Kortsiktig finansiering erhålls främst genom marknaderna för företagscertifikat i Sverige och Finland. SSAB har en stark och stödjande grupp av banker som tillhandahåller kreditfaciliteter för att säkra behoven av kortsiktig finansiering och likviditet. För att säkra tillgången till konkurrenskraftigt prissatt finansiering på de relevanta marknaderna strävar SSAB efter att vara transparent  och informativt gentemot investerare. 

 

Nyckeltal    2017   2016 2015 2014 2013
Nettolåneskuld Mkr 11 574 17 887
23 156
24 674 14 833
Skuldsättningsgrad %  22  34 52
56 55
Genomsnittlig löptiden på låneportföljen år  5,5  5,1 4,6
3,9 4,1
Genomsnittlig räntebindningstid år  1,1  0,8 1,1
1,2 0,9
Outnyttjade kreditfaciliteter Mkr  8 263 7 096
8 308
8 714 7 319
Kassa och andra likvida medel Mkr  4 249 3 879
2 711
3 014 2 124

 

Kassaflöde, finansiering och likviditet (från Q4/2017 rapport) 

 
Det operativa kassaflödet för helåret 2017 uppgick till 6 511 (3 207) Mkr. Kassaflödet påverkades positivt främst av rörelseresultatet men även av ett något lägre rörelsekapital.
Nettokassaflödet uppgick till 5 068 (6 875) Mkr. Nettokassaflödet påverkades bland annat av utbetalningar för strategiska investeringar, inklusive företagsförvärv på 248 (319) Mkr. Totala investeringar uppgick till 1 614 (1 372 Mkr). Under 2016 påverkades kassaflödet av nyemissionen på 4 907 Mkr. Nettoskulden minskade med 6 313 Mkr under helåret 2017 och uppgick per den 31 december 2017 till 11 574 Mkr. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till knappt 22 (34) %.
Den genomsnittliga löptiden på den totala låneportföljen uppgick per den 31 december till 5,5 (5,1) år med en genomsnittlig räntebindningstid på 1,1 (0,8) år.
Likvida medel uppgick till 4 249 (3 879) Mkr och outnyttjade kreditlöften till 8 263 (7 096) Mkr, vilket sammantaget motsvarar 19 (20) % av rullande 12 månaders försäljning.

 

Lånestruktur (den 30 december 2017)

 

 

Nettolåneskuld och skuldsättningsgrad (den 30 december  2017)

 

 

 

Förfalloprofil per (den 30 december 2017) 

 

 

Lånekostnad och duration

 

Skuldprogram

SSABs finansiering sker främst genom bankmarknaden och befintliga obligations- och företagscertifikatprogram. Upplåning upp till tio år görs genom ett EMTN-program (Euro Medium Term Note), medan svenska och finska företagscertifikatprogram används för upplåning på kortare sikt. Övre gränsen för EMTN är 2  000 MEUR. Det svenska företagscertifikatprogrammet har en gräns på 5  000 MSEK och det finska har en gräns på 500 MEUR. Det svenska obligationsprogrammet har fått betyget BB- av Standard & Poor.

Viktigaste finansiella arrangemang  Totalbelopp
EMTN-program (Euro Medium Term Note)
2  000 MEUR
Svenskt företagscertifikatprogram 5  000 MSEK
Finskt företagscertifikatprogram 500 MEUR

Relaterade dokument:

EMTN-prospekt 2017

EMTN-prospekt 2016

EMTN-prospekt 2015

EMTN-prospekt 2014

Prospectus Amendment

Swedish Commercial Paper Program


Kreditbetyg

Kreditbetyg är viktiga för att koncernen ska kunna säkra konkurrenskraftigt prissatt finansiering. Företagets mål är att ha minst ett kreditbetyg.
Den 31 oktober bekräftade S & P Global Rating den långsiktiga BB- (tidigare B+) och kortsiktiga ratingen B. Utsikter är stabil.

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2017-10-31

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2017-03-22

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2016-06-08

Standard & Poor's Ratings Direct, Research Update 2016-02-22

Stardard & Poor's RatingsDirect, Research Update 2015-12-21

Standard & Poor's RatingsDirect, Research Update 2015-05-29

Standard & Poor's RatingsDirect, Bulletin 2014-01-22

Standard & Poor's RatingsDirect, Research Update 2013-11-12