5

Skuldfinansiering

SSAB:s finansiering är inriktad på att stödja koncernens strategi och täcka finansieringsbehoven inom ramen för koncernens ekonomiska policy. Finansieringen sker främst genom moderbolaget. För att minimera refinansieringsrisken är målsättningen att skulderna ska ha en jämn förfalloprofil. Kortsiktig finansiering erhålls främst genom marknaderna för företagscertifikat i Sverige och Finland. SSAB har en stark och stödjande grupp av banker som tillhandahåller kreditfaciliteter för att säkra behoven av kortsiktig finansiering och likviditet. För att säkra tillgången till konkurrenskraftigt prissatt finansiering på de relevanta marknaderna strävar SSAB efter att vara transparent  och informativt gentemot investerare. 

 

Nyckeltal     Q3/2018 2017   2016 2015 2014 2013
Nettolåneskuld Mkr  10 192 11 574 17 887
23 156
24 674 14 833
Skuldsättningsgrad %  17  22  34 52
56 55
Genomsnittlig löptiden på låneportföljen år  6,1  5,5  5,1 4,6
3,9 4,1
Genomsnittlig räntebindningstid år  1,3  1,1  0,8 1,1
1,2 0,9
Outnyttjade kreditfaciliteter Mkr  7 025  8 263 7 096
8 308
8 714 7 319
Kassa och andra likvida medel Mkr  4 148  4 249 3 879
2 711
3 014 2 124

 

Kassaflöde, finansiering och likviditet (från Q3/2018 rapport) 

 
Det operativa kassaflödet för de första nio månaderna 2018 uppgick till 4 008 (3 535) Mkr. Kassaflödet påverkades positivt av rörelseresultatet men negativt främst av högre rörelsekapital till följd av den ökade försäljningen, samt högre underhållsinvesteringar.
 
Nettokassaflödet uppgick till 1 850 (2 467) Mkr. Nettokassaflödet påverkades bland annat av utbetalningar för strategiska investeringar, inklusive företagsförvärv, på 211 (163) Mkr, samt av utdelning till aktieägarna på 1 030 (-) Mkr. Totala investeringar uppgick till 1 394 (966) Mkr. Nettoskulden minskade med 1 382 Mkr under de första nio månaderna och uppgick den 30 september 2018 till 10 192 Mkr. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 17 (27) %.
 
Den genomsnittliga löptiden på den totala låneportföljen uppgick per den 30 september till 6,1 (4,9) år med en genomsnittlig räntebindningstid på 1,3 (1,1) år.
 
Likvida medel uppgick till 4 148 (4 865) Mkr och outnyttjade kreditlöften till 7 025 (7 747) Mkr, vilket sammantaget motsvarar 15 (20) % av rullande 12 månaders försäljning.

 

Lånestruktur (den 30 sep 2018)

 

 

Nettolåneskuld och skuldsättningsgrad (den 30 sep 2018)

 

 

Förfalloprofil per (den 30 sep 2018) 

 

 

Lånekostnad och duration

 

Skuldprogram

SSABs finansiering sker främst genom bankmarknaden och befintliga obligations- och företagscertifikatprogram. Upplåning upp till tio år görs genom ett EMTN-program (Euro Medium Term Note), medan svenska och finska företagscertifikatprogram används för upplåning på kortare sikt. Övre gränsen för EMTN är 2  000 MEUR. Det svenska företagscertifikatprogrammet har en gräns på 5  000 MSEK och det finska har en gräns på 500 MEUR. Det svenska obligationsprogrammet har fått betyget BB- av Standard & Poor.

Viktigaste finansiella arrangemang  Totalbelopp
EMTN-program (Euro Medium Term Note)
2  000 MEUR
Svenskt företagscertifikatprogram 5  000 MSEK
Finskt företagscertifikatprogram 500 MEUR

Relaterade dokument:

EMTN-prospekt 2018

EMTN-prospekt 2017

EMTN-prospekt 2016

EMTN-prospekt 2015

EMTN-prospekt 2014

Prospectus Amendment

Swedish Commercial Paper Program


Kreditbetyg

Kreditbetyg är viktiga för att koncernen ska kunna säkra konkurrenskraftigt prissatt finansiering. Företagets mål är att ha minst ett kreditbetyg.
Den 25 juni 2018 höjde S & P Global Ratings sitt långsiktiga företagskreditbetyg på SSAB till BB från BB-.
Samtidigt bekräftade S & P "B" för den kortfristiga företagskreditvärdigheten. Utsikterna är positiva.

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2018-06-25

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2018-02-15

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2017-10-31

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2017-03-22

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2016-06-08

Standard & Poor's Ratings Direct, Research Update 2016-02-22

Stardard & Poor's RatingsDirect, Research Update 2015-12-21

Standard & Poor's RatingsDirect, Research Update 2015-05-29

Standard & Poor's RatingsDirect, Bulletin 2014-01-22

Standard & Poor's RatingsDirect, Research Update 2013-11-12