5

Skuldfinansiering

SSAB:s finansiering är inriktad på att stödja koncernens strategi och täcka finansieringsbehoven inom ramen för koncernens ekonomiska policy. Finansieringen sker främst genom moderbolaget. För att minimera refinansieringsrisken är målsättningen att skulderna ska ha en jämn förfalloprofil. Kortsiktig finansiering erhålls främst genom marknaderna för företagscertifikat i Sverige och Finland. SSAB har en stark och stödjande grupp av banker som tillhandahåller kreditfaciliteter för att säkra behoven av kortsiktig finansiering och likviditet. För att säkra tillgången till konkurrenskraftigt prissatt finansiering på de relevanta marknaderna strävar SSAB efter att vara transparent  och informativt gentemot investerare. 

 

Nyckeltal    2018 2017   2016 2015 2014
Nettolåneskuld Mkr  8 582 11 574 17 887
23 156
24 674
Skuldsättningsgrad %  14  22  34 52
56
Genomsnittlig löptiden på låneportföljen år  6,5  5,5  5,1 4,6
3,9
Genomsnittlig räntebindningstid år  1,1  1,1  0,8 1,1
1,2
Outnyttjade kreditfaciliteter Mkr  6 992  8 263 7 096
8 308
8 714
Kassa och andra likvida medel Mkr  2 598  4 249 3 879
2 711
3 014

 

Kassaflöde, finansiering och likviditet (från Q4/2018 rapport) 

 
Det operativa kassaflödet för helåret 2018 uppgick till 5 969 (6 511) Mkr. Kassaflödet påverkades positivt av rörelseresultatet men negativt av högre rörelsekapital till följd av den ökade försäljningen, samt investeringar.


Nettokassaflödet uppgick till 3 435 (5 068) Mkr. Nettokassaflödet påverkades bland annat av utbetalningar för strategiska investeringar, inklusive företagsförvärv, på 408 (248) Mkr, samt av utdelning till aktieägarna på 1 030 (-) Mkr. Totala investeringar uppgick till 2 340 (1 614) Mkr. Nettoskulden minskade med 2 992 Mkr under 2018 och uppgick vid utgången av året till 8 582 Mkr. Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 14 (22) %.


Den genomsnittliga löptiden på den totala låneportföljen uppgick per den 31 december till 6,5 (5,5) år med en genomsnittlig räntebindningstid på 1,1 (1,1) år.


Likvida medel uppgick till 2 598 (4 249) Mkr och outnyttjade kreditlöften till 6 992 (8 263) Mkr, vilket sammantaget motsvarar 13 (19) % av rullande 12 månaders försäljning.

 

Lånestruktur (den 31 dec 2018)

 

 

Nettolåneskuld och skuldsättningsgrad (den 31 dec 2018)

 

 

Förfalloprofil per (den 31 dec 2018) 

 

 

Lånekostnad och duration

 

Skuldprogram

SSABs finansiering sker främst genom bankmarknaden och befintliga obligations- och företagscertifikatprogram. Upplåning upp till tio år görs genom ett EMTN-program (Euro Medium Term Note), medan svenska och finska företagscertifikatprogram används för upplåning på kortare sikt. Övre gränsen för EMTN är 2  000 MEUR. Det svenska företagscertifikatprogrammet har en gräns på 5  000 MSEK och det finska har en gräns på 500 MEUR. Det svenska obligationsprogrammet har fått betyget BB- av Standard & Poor.

Viktigaste finansiella arrangemang  Totalbelopp
EMTN-program (Euro Medium Term Note)
2  000 MEUR
Svenskt företagscertifikatprogram 5  000 MSEK
Finskt företagscertifikatprogram 500 MEUR

Relaterade dokument:

EMTN-prospekt 2018

EMTN-prospekt 2017

EMTN-prospekt 2016

EMTN-prospekt 2015

EMTN-prospekt 2014

Prospectus Amendment

Swedish Commercial Paper Program


Kreditbetyg

Kreditbetyg är viktiga för att koncernen ska kunna säkra konkurrenskraftigt prissatt finansiering. Företagets mål är att ha minst ett kreditbetyg.
Den 25 juni 2018 höjde S & P Global Ratings sitt långsiktiga företagskreditbetyg på SSAB till BB från BB-.
Samtidigt bekräftade S & P "B" för den kortfristiga företagskreditvärdigheten. Utsikterna är positiva.

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2018-06-25

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2018-02-15

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2017-10-31

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2017-03-22

Standard & Poors' Ratings Direct, Research update 2016-06-08

Standard & Poor's Ratings Direct, Research Update 2016-02-22

Stardard & Poor's RatingsDirect, Research Update 2015-12-21

Standard & Poor's RatingsDirect, Research Update 2015-05-29

Standard & Poor's RatingsDirect, Bulletin 2014-01-22

Standard & Poor's RatingsDirect, Research Update 2013-11-12