5

Marknadssituation och utsikter 

Marknaden

Enligt World Steel Association uppgick den globala råstålsproduktionen under 2018 till 1 790 (1 1 712) miljoner ton, en ökning med 4,5 % jämfört med 2017. Stålproduktionen i Kina ökade med knappt 7 %, jämfört med i fjol. I EU28 var produktionen oförändrad, medan produktionen i Nordamerika ökade med drygt 4 % under året.

Under 2018 var efterfrågan i Nordamerika god och särskilt under andra halvåret. Flertalet segment visade god eller stigande efterfrågan under året. De importtullar på stål som introducerades under första halvan av året har ökat efterfrågan på material som producerats lokalt i USA. Cirka 90 % av de volymer som SSAB säljer i USA produceras lokalt. Resterande volymer exporteras från Europa av SSAB Special Steels och SSAB Europe, och en mindre del av dessa volymer har hittills fått undantag från tullarna. Lagernivåerna hos distributörer i Nordamerika bedöms vara i balans, eller något låga.

I Europa var efterfrågan stabil under året med en något svagare utveckling under fjärde kvartalet, främst drivet av den europeiska fordonsindustrin. Mot slutet av året skedde också en säsongsmässig avmattning. Lagernivåerna hos distributörer bedöms vara i balans.

För höghållfasta stål har efterfrågan under 2018 varit stabil på en relativt hög nivå.

I Nordamerika steg marknadspriserna på grovplåt ytterligare något under kvartalet. Jämfört med helåret 2017 har priserna på grovplåt stigit kraftigt. I Europa ökade priserna initialt under 2018 för både tunnplåt och grovplåt. Priserna vände sedan ned under andra halvan av året för att stabiliseras under slutet av fjärde kvartalet. I Kina minskade marknadspriserna på tunnplåt och grovplåt under fjärde kvartalet. Även sett till helåret minskade priserna i Kina på både tunnplåt och grovplåt något.


Utsikter

I Nordamerika bedöms efterfrågan på grovplåt vara fortsatt stark under det första kvartalet 2019. I Europa förväntas efterfrågan vara någorlunda stabil. För höghållfasta stål bedöms den globala efterfrågan vara fortsatt stark under det första kvartalet 2019.

För SSAB Americas förväntas leveranserna under första kvartalet 2019 bli högre än under det fjärde kvartalet 2018, då ett större underhållsstopp genomfördes. Leveranserna för SSAB Europe bedöms öka under första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet, då underhållsstopp genomfördes i delar av verksamheten. Leveranserna för SSAB Special Steels förväntas öka under det första kvartalet, främst på grund av det planerade underhållsstoppet i Oxelösund under det fjärde kvartalet.

De realiserade priserna under det första kvartalet bedöms vara stabila för SSAB Special Steels och något högre för SSAB Americas, jämfört med det fjärde kvartalet 2018. För SSAB Europe förväntas de realiserade priserna bli lägre i det första kvartalet 2019.