5
Marknadssituation och utsikter 

Marknadssituation och utsikter 

Marknaden

Enligt World Steel Association uppgick den globala råstålsproduktionen under årets tre första månader till 288 (277) miljoner ton, en ökning med 4 % jämfört med samma period under 2018. Stålproduktionen i Kina ökade med 9 % och i Nordamerika ökade den med knappt 4 %, medan i EU28 minskade produktionen med knappt 4 % jämfört med samma period under 2018.

Under första kvartalet var efterfrågan på grovplåt i Nordamerika överlag stark. Efterfrågan från distributörer var dock avvaktande, och deras lagernivåer bedöms vara i balans eller något höga. I Europa var efterfrågan någorlunda stabil i flera segment under kvartalet, med undantag för svagare efterfrågan från bilindustrin och fortsatt avvaktande hållning från distributörerna. Lagernivåerna hos distributörer bedöms dock vara i balans. För höghållfasta stål har den globala efterfrågan under kvartalet varit fortsatt god.

I Nordamerika sjönk marknadspriserna på grovplåt något under det första kvartalet, dock från en hög nivå. I Europa sjönk marknadspriserna på tunnplåt under kvartalet, medan priserna på grovplåt däremot steg något under kvartalet. I Kina steg marknadspriserna på både tunnplåt och grovplåt under det första kvartalet.


Utsikter

Efterfrågan på grovplåt i Nordamerika bedöms vara fortsatt god under det andra kvartalet 2019. I Europa förväntas efterfrågan vara något svagare. För höghållfasta stål bedöms den globala efterfrågan vara fortsatt stark under det andra kvartalet.

För SSAB Americas förväntas leveranserna under det andra kvartalet 2019 vara på ungefär samma nivå som första kvartalet. Leveranserna för SSAB Europe bedöms öka under andra kvartalet jämfört med det första kvartalet, vilket påverkades av begränsad produktion i en av masugnarna. Leveranserna för SSAB Special Steels förväntas öka något under det andra kvartalet.

De realiserade priserna under det andra kvartalet bedöms vara stabila för SSAB Special Steels jämfört med det första kvartalet. För SSAB Europe och SSAB Americas förväntas de realiserade priserna bli något lägre under det andra kvartalet 2019. Ökade råmaterialkostnader, främst för järnmalm, kommer att påverka marginalerna negativt under det andra kvartalet främst för SSAB Europe, men även för SSAB Special Steels.