5

Marknadssituation och utsikter 

Marknaden

Enligt World Steel Association (WSA) uppgick den globala råstålsproduktionen under 2017 till 1 675 (1 587) miljoner ton, en ökning med 5,5 % jämfört med 2016. Stålproduktionen i Kina ökade med 6% under 2017. Den faktiska ökningen av stålproduktionen bedöms dock vara betydligt lägre än 6%, eftersom viss produktion flyttats från så kallad illegal kapacitet (som stängts ned), till stålverk som ingår i den officiella statistiken. I EU28 ökade produktionen med drygt 4 %, medan produktionen i Nordamerika ökade med nära 5 % under 2017.

I Nordamerika var efterfrågan under det fjärde kvartalet inledningsvis svag, men förbättrades under kvartalet. Framförallt ökade efterfrågan från distributörer, vars lagernivåer under kvartalet var på en låg nivå. Inget beslut har hittills kommit kring den så kallade Section 232-utredningen (vilken kan innebära ytterligare importtullar på stål med hänvisning till USA:s säkerhet) och fortfarande råder osäkerhet om och när ytterligare tullar eller kvoter på importerat stål kan komma att införas. I Europa var efterfrågan under det fjärde kvartalet fortsatt god, dock med viss normal avmattning mot slutet av kvartalet. Lagernivåerna hos distributörer i Europa bedöms vara i balans.

Sett till helåret har efterfrågan i Nordamerika varit volatil, med en stark inledning på året men med en kraftig avmattning vid halvårsskiftet. Därefter följde en period av svag efterfrågan, vilken sedan förbättrades mot slutet av året. Efterfrågan i Europa var betydligt mer stabil under hela året, med en viss efterfrågetillväxt.

I Nordamerika sjönk marknadspriserna på grovplåt något under inledningen av det fjärde kvartalet, men steg kraftigt under den andra halvan av kvartalet. I Europa var marknadspriserna på tunnplåt stabila under det fjärde kvartalet, medan marknadspriserna på grovplåt sjönk under kvartalet. I Kina steg marknadspriserna på både tunnplåt och grovplåt under kvartalet.


Utsikter

I Nordamerika bedöms efterfrågan på grovplåt vara god under det första kvartalet 2018. Även i Europa förväntas efterfrågan på både tunnplåt och grovplåt vara fortsatt god. För höghållfasta stål bedöms den underliggande efterfrågan fortsätta att utvecklas positivt. Leveranserna för SSAB Europe och SSAB Americas under första kvartalet 2018 förväntas bli något högre än under det fjärde kvartalet 2017, medan SSAB Special Steels väntas ha stabila leveranser. De realiserade priserna under det första kvartalet bedöms sammantaget bli något högre för de tre ståldivisionerna jämfört med fjärde kvartalet 2017, vilket till viss del motverkas av högre råmaterialkostnader.