5

Marknadssituation och utsikter 

Marknaden

Enligt World Steel Association uppgick den globala råstålsproduktionen under årets första nio månader till 
1 347 (1 286) miljoner ton, en ökning med 4,7 % jämfört med samma period 2017. Stålproduktionen i Kina ökade med 6 %, jämfört med de nio första månaderna i fjol. I EU28 ökade produktionen med drygt 1 %, medan produktionen i Nordamerika ökade med drygt 3 % under årets första nio månader.

I Nordamerika var efterfrågan under det tredje kvartalet fortsatt stark. Importtullar på stål om 25 % (som en konsekvens av den så kallade Section 232-utredningen) är implementerade och ökade efterfrågan för lokalt producerat material. Cirka 90 % av de volymer som SSAB säljer i USA produceras lokalt. Resterande volymer exporteras från Europa av SSAB Special Steels och SSAB Europe och det är ännu oklart i vilken omfattning som produktundantag från tullarna kan erhållas.

I Europa var efterfrågan under det tredje kvartalet fortsatt god, dock med normal säsongsmässig avmattning under sommaren. Lagernivåerna hos distributörer i bedöms vara i balans.

I Nordamerika steg marknadspriserna på grovplåt något under inledningen av det tredje kvartalet för att sedan plana ut, på en hög nivå. I Europa steg marknadspriserna på både tunnplåt och grovplåt något under kvartalet. I Kina låg marknadspriserna på tunnplåt och grovplåt på ungefär samma nivå i början, som i slutet av kvartalet.


Utsikter

I Nordamerika bedöms efterfrågan på grovplåt vara fortsatt stark under det fjärde kvartalet 2018. I Europa förväntas efterfrågan vara fortsatt god, men med en viss säsongsmässig avmattning mot slutet av året. För höghållfasta stål bedöms efterfrågan vara fortsatt stark i det fjärde kvartalet.

För SSAB Americas förväntas leveranserna under fjärde kvartalet 2018 bli lägre än under det tredje kvartalet då ett större underhållsstopp kommer att genomföras i Montpelier. Leveranserna för SSAB Europe förväntas öka under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet, vilket präglades av säsongsmässigt lägre försäljning. Leveranserna för SSAB Special Steels förväntas bli något lägre i det fjärde kvartalet på grund av det planerade underhållsstoppet i Oxelösund.

De realiserade priserna under det fjärde kvartalet bedöms bli något högre för SSAB Americas och SSAB Special Steels, jämfört med det tredje kvartalet. För SSAB Europe förväntas de realiserade priserna bli något lägre i det fjärde kvartalet på grund av en säsongsmässigt svagare produktmix. De realiserade priserna under det fjärde kvartalet bedöms bli något högre för SSAB Americas och SSAB Special Steels, jämfört med det tredje kvartalet. För SSAB Europe förväntas de realiserade priserna bli något lägre i det fjärde kvartalet på grund av en säsongsmässigt svagare produktmix.