5

Marknadssituation och utsikter 

Marknaden

Enligt World Steel Association (WSA) uppgick den globala råstålsproduktionen under årets fem första månader till 729 (699) miljoner ton, en ökning med 4,3 % jämfört med samma period 2017. Stålproduktionen i Kina ökade med drygt 5 % under samma period jämfört med de fem första månaderna i fjol. I EU28 ökade produktionen med knappt 2 %, medan produktionen i Nordamerika ökade med drygt 3 % under årets fem första månader.

I Nordamerika var efterfrågan under det andra kvartalet fortsatt stark. Under andra kvartalet kom ytterligare klargöranden kring den så kallade Section 232-utredningen om 25 % importtullar i USA på stål, där det tidigare undantaget för EU-28 togs bort. Cirka 90 % av de volymer som SSAB säljer i USA produceras lokalt. Resterande volymer exporteras från Europa av SSAB Special Steels och SSAB Europe och det är ännu oklart i vilken omfattning som produktundantag från tullarna kan erhållas.

I Europa var efterfrågan under det andra kvartalet fortsatt god, och lagernivåerna hos distributörer i bedöms vara i balans.

I Nordamerika steg marknadspriserna på grovplåt något under det andra kvartalet efter den kraftiga ökningen under det första kvartalet. I Europa sjönk marknadspriserna på både tunnplåt och grovplåt något under kvartalet. I Kina steg marknadspriserna på både tunnplåt och grovplåt under andra kvartalet.


Utsikter

I Nordamerika bedöms efterfrågan på grovplåt vara fortsatt stark under det tredje kvartalet 2018. I Europa förväntas en viss säsongsmässig avmattning under det tredje kvartalet, dock med god underliggande efterfrågan. För höghållfasta stål bedöms den underliggande efterfrågan att vara fortsatt stark i det tredje kvartalet, om än med viss säsongsmässig avmattning. För SSAB Americas väntas leveranserna under tredje kvartalet 2018 bli något högre än under föregående kvartal. Leveranserna för SSAB Europe förväntas bli lägre och för SSAB Special Steels väntas leveranserna bli något lägre än under andra kvartalet 2018, relaterat till det normala säsongsmönstret på de europeiska marknaderna. De realiserade priserna under det tredje kvartalet bedöms bli högre för SSAB Americas och SSAB Special Steels, men relativt oförändrade för SSAB Europe.