5

Marknadssituation och utsikter 

Marknaden

Enligt World Steel Association (WSA) uppgick den globala råstålsproduktionen under årets två första månader till 277 (266) miljoner ton, en ökning med 3,9 % jämfört med samma period 2017. Stålproduktionen i Kina ökade med nästan 6 % under samma period jämfört med de två första månaderna i fjol. Liksom under 2017 bedöms den faktiska ökningen av stålproduktionen dock vara betydligt lägre, eftersom viss produktion flyttats från så kallad illegal kapacitet (som stängts ned), till stålverk som ingår i den officiella statistiken. I EU28 var produktionen oförändrad, medan produktionen i Nordamerika minskade med drygt 1 % under årets två första månader.

I Nordamerika var efterfrågan under det första kvartalet stark, och både från slutkunder och distributörer ökade efterfrågan jämfört med fjärde kvartalet 2017. Under första kvartalet kom ett beslut från den så kallade Section 232-utredningen om 25 % importtullar på stål från alla länder, vilket dock senare reviderades med undantag till ett flertal länder, bland annat ett tidsbegränsat undantag för EU-28. Effekterna av beslutet har hittills varit begränsade och det är ännu svårt att bedöma konsekvenserna i ett längre perspektiv. I Europa var efterfrågan under det första kvartalet fortsatt god. Lagernivåerna hos distributörer i Europa bedöms vara i balans.

I Nordamerika steg marknadspriserna på grovplåt under hela det första kvartalet. I Europa steg marknadspriserna på tunnplåt under första halvan av kvartalet för att sedan plana ut, medan priserna på grovplåt var svagt stigande hela kvartalet. I Kina sjönk marknadspriserna på tunnplåt, medan priserna för grovplåt var tämligen oförändrade under första kvartalet.


Utsikter

I Nordamerika bedöms efterfrågan på grovplåt vara fortsatt stark under det andra kvartalet 2018 och i Europa förväntas efterfrågan på både tunnplåt och grovplåt vara fortsatt god. För höghållfasta stål bedöms den underliggande efterfrågan att vara god i det andra kvartalet på de flesta marknader. För SSAB Europe och SSAB Americas väntas leveranserna under andra kvartalet 2018 bli något högre än under föregående kvartal, medan leveranserna för SSAB Special Steels väntas bli i linje med, eller något lägre än under första kvartalet 2018. De realiserade priserna under det andra kvartalet bedöms sammantaget bli högre för de tre ståldivisionerna jämfört med första kvartalet, främst hänförligt till SSAB Americas.