5

Taking the Lead! strategin

SSABs strategi avser att stärka vår position som branschledare inom höghållfasta stål globalt, marknadsledare på våra hemmamarknader och leverantör av ledande mervärdestjänster.

2017 gick SSAB in i en ny utvecklingsfas efter två års omstrukturering till följd av samgåendet med Rautaruukki 2014. SSABs strategi ”Taking the Lead!” introducerades 2012 och är fortsatt vägledande i företagets strategiska beslut och handlingar.

2017 aviserade SSAB nya ambitiösa tillväxtplaner för 2020. Dessa mål kommer att bidra till SSABs vision – en starkare, lättare och mer hållbar värld.

 Ledande positioner på hemmamarknaderna

De nordiska och nordamerikanska hemmamarknaderna är fortsatt grunden för SSABs verksamhet. SSAB strävar efter att stärka sin ställning på hemmamarknaderna under de kommande åren.

 

Norden

Fortsatt marknadsledning med förbättrad produktmix

SSAB kommer att upprätthålla en marknadsandel i Norden på 40–50 % genom att betjäna regionens ledande originaltillverkare distributörer samt mindre kunder. Detta möjliggörs genom tillväxt i SSABs egna kanaler, inklusive ståldistributionsföretaget Tibnor, stålbyggnadsföretaget Ruukki Construction, samt utökade partnerskap med kunder och externa ståldistributörer med vilka företaget har långsiktiga avtal. 

En ny ambition för SSAB Europe är att öka andelen premiumprodukter till 40 % av de totala leveranserna år 2020 (2017: 32 %). Här ingår ett ökat utbud av premiumprodukter för fordonssektorn samt GreenCoat, SSAB Laser, SSAB Boron och SSAB Form. Samtidigt ska volymerna av mindre lönsamma produkter minska, framförallt standardprodukter utanför de nordiska marknaderna.

Americas

Ökad marknadsandel inom grovplåt i Nordamerika

Den nordamerikanska grovplåtsmarknaden har varit turbulent de senaste åren med fluktuerande efterfrågan och planer på nya handelsåtgärder. Som marknadsledare har SSAB kunnat stärka den ledande positionen ännu mer mot lokala konkurrenter och import. 
I framtiden siktar SSAB på att ha en marknadsandel om cirka 30 % på den nordamerikanska provplåtsmarknaden (2017: 28 %). Detta mål kräver fortsatt fokus på kostnadsledarskap och att bibehålla status som prioriterad leverantör, liksom fortsatt kapacitetsutbyggnad eftersom marknaden förväntas växa under de kommande åren. Kapacitetsökningen består av investeringar för att undanröja flaskhalsar i våra produktionsanläggningar.  

 

Globalt ledarskap inom höghållfasta stål

SSAB är väl positionerat för att dra fördel av möjligheter inom höghållfasta stål. Tack vare ledande varumärken, ett unikt produktutbud, djupgående expertis och nära samarbete med kunderna för att utveckla nya ståltillämpningar har SSAB länge varit världsledande inom segmentet. Det ständigt växande behovet av högre produktivitet och mer hållbara lösningar är den främsta drivkraften för tillväxt. SSABs tillväxtmål för 2020 inom höghållfasta stål återspeglar de positiva utsikterna för segmentet.

SSAB Special Steels

Siktar på 1,35 miljoner ton 2020

SSAB Special Steels siktar på att leverera 1,35 miljoner ton år 2020, vilket kan jämföras med 1,2 miljoner ton 2017 och 1,0 miljoner ton 2016. Det mesta av ökningen förväntas komma från uppgradering, dvs. skapande av efterfrågan genom att få kunder att gå över från standardstål till höghållfasta stålsorter. För att uppnå detta kommer SSAB att fokusera på produkt- och applikationsutveckling, ökad lagerförsäljning, större försäljningskapacitet på tillväxtmarknader samt fortsatt utveckling av varumärkesprogram.

Premiumstål för fordonsbranschen siktar på 750 000 ton år 2020

SSAB hjälper världens ledande fordonsföretag med tillämpningar för höghållfasta stål. Lättare konstruktioner, utsläppsstandarder, säkerhetsstandarder och elektrifiering bidrar till positiva utsikter för användning av höghållfasta stål i fordonssegmentet. Liksom våra kunder ser SSAB tillväxtpotentialen inom detta segment, och har därför som mål att leverera 750 000 ton år 2020, jämfört med 537 000 ton år 2017.

 

 

Ledande mervärdestjänster

Unika mervärdestjänster är ett viktigt område för SSABs långsiktiga utveckling, i och med att många kunder fokuserar på sina kärnaktiviteter och kräver fler tjänster som komplement till sina produkter. Mervärdestjänsterna kompletterar de strategiska ambitioner som beskrivs ovan, stöder och stärker SSABs verksamhet på hemmamarknaderna och försäljningen av höghållfasta stål samt skiljer oss åt från konkurrenterna.

Tjänster
En ny verksamhetsgren inom SSAB 

Affärsområdet SSAB Services bygger nätverket och utvecklar koncept för Hardox Wearparts. Hardox Wearparts-nätverket består av 360 globala partnerföretag (vid årsslutet 2017). Dessa center tillhandahåller reservdelar och tjänster till slutanvändare inom gruvor, återvinning, stenbrott, cement och jordbruk. SSAB har som mål att ha fler än 500 företag i nätverket vid slutet av 2020. 

SSAB Services innefattar även servicekonceptet SSAB Shape, som erbjuder stålbearbetningstjänster till originaltillverkare och deras underleverantörer. SSAB Shape-tjänsterna kommer att fortsätta öka, ofta på tillväxtmarknader där kapaciteten att bearbeta höghållfasta stål inte är så utvecklad.

Distribution
Korta ledtider till små och mellanstora kunder

SSAB har ambitionen att öka distributionsverksamheten på utvalda marknader. I motsats till många konkurrenter har SSAB sitt eget globala lagernätverk och kan betjäna slutkunder med korta ledtider. SSAB kommer att öka andelen lagerleveranser för att öka värdet på stålleveranserna till våra kunder.  SSABs helägda nordiska ståldistributör Tibnor kommer att öka närvaron i alla nordiska länder, bredda multimetallutbudet och ta en ledande position när det gäller digitalisering av verksamheten.

Flexibel verksamhet

För att överträffa sina konkurrenter och uppnå branschledande lönsamhet under de kommande åren, kommer SSAB att fortsätta fokusera på effektivitet, flexibel verksamhet och utnyttjande av det globala produktionssystemet. 

SSAB har lanserat ett nytt program för kontinuerlig förbättring med årliga mål med utgångspunkt i SSAB One-filosofin. Programmet kommer att ge årliga produktivitetsökningar genom att engagera alla anställda i förbättringsaktiviteter. Det kommer också att säkra SSABs kostnadsledande position på våra hemmamarknader. 

SSAB har en flexibel produktionsstruktur med förmåga att producera höghållfasta stål på flera anläggningar. Arbetet med ständig förbättring höjer produktiviteten och möjliggör ökade produktionsvolymer i befintliga anläggningar. Det innebära också att SSAB kan bli mer motståndskraftigt i konjunktursvackor.

 

Högpresterande organisation

I syfte att uppnå ambitiösa strategiska mål och stödja en decentraliserad verksamhetsmodell som kännetecknas av ansvarstagande och entreprenörskap så fortsätter SSAB att utveckla sin högpresterande organisation. Som en del av vårt arbete att skapa en högpresterande organisation har vi tre huvudprioriteringar:

  • Att vara det säkraste stålföretaget i världen. Detta uppnår vi genom ett ökat fokus på grundläggande säkerhet där vi verkar
  • Dra nytta av vår ledningsfilosofi SSAB One för att förbättra produktiviteten genom ständiga förbättringar och medarbetarengagemang
  • Främja mångfald och fortsätta vårt arbete med att utveckla vårt ledarskap och vår prestationskultur genom medvetenhet, samsyn och förståelse av företagets strategi och mål genom hela organisationen
 

Överlägsen kundupplevelse

En del av SSABs strategi är att gå längre än någon annan för att erbjuda en överlägsen kundupplevelse.

SSAB strävar efter bästa kvalitet på våra basprodukter och -tjänster för att behålla positionen som kundens förstaval som leverantör, vilket mäts genom kundundersökningar. Det inkluderar exempelvis responsiva försäljningsprocesser, enhetligt hög produktkvalitet, hög leveransprecision och informationstillgänglighet.

För att bibehålla en ledande ställning fortsätter SSAB att investera i teknisk support och gemensamma innovativa samarbetsprojekt för att hjälpa kunderna att få ut det bästa av SSABs höghållfasta stål. Kombinerat med ledande varumärkes- och kundvarumärkesprogram som ”Hardox In My Body” och ”My Inner Strenx” kan SSAB ytterligare stärka sina kundrelationer.