5

Taking the Lead! strategin

SSABs strategi avser att stärka vår position som branschledare inom höghållfasta stål globalt, marknadsledare på våra hemmamarknader och leverantör av ledande mervärdestjänster.

2017 gick SSAB in i en ny utvecklingsfas efter två års omstrukturering till följd av samgåendet med Rautaruukki 2014. SSABs strategi ”Taking the Lead!” introducerades 2012 och är fortsatt vägledande i företagets strategiska beslut och handlingar.

2017 aviserade SSAB nya ambitiösa tillväxtplaner för 2020. Dessa mål kommer att bidra till SSABs vision – en starkare, lättare och mer hållbar värld.Ledande positioner på hemmamarknaderna

De nordiska och nordamerikanska hemmamarknaderna är grunden för SSABs verksamhet. SSAB strävar efter att upprätthålla och stärka sin ställning på hemmamarknaderna under de kommande åren.

Norden

Prioriterade initiativ för SSAB i Norden:

Utveckla flerkanalsstrategin inom försäljning

SSAB kommer att säkra sitt ledarskap på den nordiska hemmamarknaden ytterligare genom att utveckla alla försäljningskanaler från stålverken till marknaden. Detta innefattar SSABs egna kanaler, inklusive ståldistributionsföretaget Tibnor, stålbyggnadsföretaget Ruukki Construction och SSABs rörverksamhet, samt direktkunder och externa ståldistributörer som företaget har långvariga relationer med.

Förbättra produktmixen med mer premiumprodukter

SSAB strävar efter att förbättra sin position inom Norden och på de närliggande marknaderna, genom att successivt utveckla sin produktmix och fokusera försäljningen till mer lönsamma produkter där SSAB levererar ett tydligt medvärde till kunderna, samtidigt som man minskar andelen mindre lönsamma volymer.

Americas

Initiativ för att bibehålla ledarskap inom grovplåtsmarknaden i Nordamerika:

Ökad närvaro i nya geografiska områden och segment 

Efter att ha eliminerat flaskhalsar i stålverken och därmed ökat ståltillverkningskapaciteten har SSAB rustat sig för att växa under de kommande åren, i takt med ökad industriell aktivitet i marknaden. Genom att SSAB är regionens mest kostnadseffektiva tillverkare, och erbjuder en högklassig kundservice med korta ledtider, kan SSAB växa i geografiska områden i Nord- och Centralamerika där företaget traditionellt inte varit verksamt. SSAB inleder också samarbeten i nya kundsegment som förväntas påverkas positivt av nya infrastruktursatsningar.

Förbättra försäljningsmixen med nya premiumerbjudanden 

SSAB fortsätter att satsa på premiumprodukter med högre lönsamhet, exempelvis genom nya produkter och kvalitetsstandarder, som möjliggörs genom att så kallad ”soft reduction”-teknikhar installeras i produktionsprocessen.

Utnyttja import från Norden som ett komplement till befintligt produkterbjudande 

De nordiska tunn- och grovplåtsverken kompletterar verken i USA vad beträffar produktkvaliteter och format. SSAB kan således använda egen import för att öka försäljningen på den Nordamerikanska marknaden, antingen direkt till slutkunderna eller via egna distributionsanläggningar.  

 

Globalt ledarskap inom höghållfasta stål

SSAB strävar efter globalt ledarskap inom seghärdat stål (Q&T) och utvalda segment inom avancerade höghållfasta stål (AHSS). SSAB är väl positionerat för att dra fördel av möjligheterna inom höghållfasta stål genom sina ledande varumärken, unika produktutbud, kunskap och nära samarbete med kunder för utveckling av nya stålapplikationer. Företaget har välinvesterade produktionsanläggningar.

Special Steels

Prioriteringar för att uppnå tillväxt:

Uppgradera kunder och marknader till höghållfasta stål 

SSAB siktar fortsatt mot globalt ledarskap och arbetar tillsammans med slutanvändare över hela världen för att uppgradera deras produkter till höghållfasta stål.  I detta arbete kan SSAB påskynda utvecklingen genom att utnyttja erfarenheter och fallstudier från en region till en annan. Strukturerad säljutbildning och målanpassad marknadsföring är viktiga element för att nå framgång. Globala trender inom energieffektivitet, tillsammans medbehovet av lättare och säkrare produkter kommer att öka tillväxten för höghållfasta stål de kommande åren.

Fortsatta innovationer och FoU inom produkter och applikationer

SSAB har historiskt sett utvecklat många innovationer inom kundtillämpningar, produkter och stålproduktionsprocesser. Forskning och utveckling har fortsatt hög prioritet för SSAB.

Öka närvaro och penetration på nya marknader

SSAB kommer att fokusera på tillväxtmarknader där penetrationen av höghållfasta stål fortfarande är låg och det finns en hög tillväxtpotential när kunder uppgraderar från standardstål till höghållfasta stål. Dessa marknader innefattar Afrika, Mellanöstern, Latinamerika och Asien.

Ökad tillväxt både för strategiskt avancerade specialprodukter och  mer traditionella marknadssegment 

SSAB strävar efter ökad tillväxt när det gäller avancerade specialprodukter, där SSAB redan är välpositionerat och har ett antal unika erbjudanden på marknaden. Det är dock lika viktigt att växa de mindre specialiserade produkterna i traditionella segment. Det kan göras genom att använda fler varumärken och partnerkanaler.

 

AHSS-stål för fordonssektorn

Fortsatt ledarskap inom ett växande kundsegment:

Produkt- och marknadsutveckling

SSAB levererar stål till världens ledande fordonsföretag. SSAB kommer att växa med nya och befintliga kunder allteftersom efterfrågan på nya marknader ökar och fordonsflottorna moderniseras. På kort sikt innebär detta att SSAB kommer att öka produktutbudet genom att utveckla nya produkter, baserat på befintlig kapacitet. På lång sikt kommer SSAB att vara aktivt i utvecklingen av nästa generations fordonsstål. 

 

Växa inom befintliga och nya tillämpningsområden

SSAB har en ledande ställning inom specifika säkerhetsdetaljer för fordonssektorn. Denna marknad förväntas växa under de kommande åren tack vare den fortsatta utvecklingen av nya säkerhetsstandarder och krav på lättare produkter som uppfyller kraven på bränsleeffektivitet. Utöver det som nämns ovan strävar SSAB efter att öka försäljningen till nya tillämpningsområden.

 

 

 

Ledande mervärdestjänster

Unika mervärdestjänster är ett viktigt område för SSABs långsiktiga utveckling, då de gör att företaget kan stärka konkurrenskraften på stålmarknaden. Mervärdestjänsterna är en av byggstenarna i de strategiska ambitionerna som beskrivs ovan och stöder och stärker SSABs verksamhet på hemmamarknaderna och tillväxtinitiativen inom höghållfasta stål.

Tjänster
En ny verksamhetsgren inom SSAB

Expansion av Wear Services och nätverket Hardox Wearparts

SSAB Services säljer slitstål under varumärket Hardox till Hardox Wearparts Network som globalt består av cirka 265 partnerföretag. Dessa center tillhandahåller reservdelar och tjänster till slutanvändare inom gruvor, återvinning, stenbrott, cement och jordbruk.

SSAB har som mål att ha fler än 500 företag i nätverket i slutet av 2018.

Expansion av SSAB Shape-tjänsterna på utvalda marknader

SSSAB har liknande ambitioner för SSAB Shape som kan erbjuda OEM-företag och deras underleverantörer med stålbearbetningstjänster. Förutom att  detta stödjer kundernas värdekedja, med möjlighet för gemensamma investeringar, bidrar initiativet även till att öka användningen av höghållfasta stål på utvalda tillväxtmarkander.

 

Distribution
Kortare ledtider till slutkunder

Öka lagerförsäljningen

SSAB har ambitionen att växa distributionsverksamheten. I motsats till många konkurrenter, har SSAB sitt eget globala lagernätverk och kan betjäna slutkunder med korta ledtider. SSAB kommer att öka andelen lagerleveranser för att erbjuda fler kunder mervärde i form av kortare leveranstider och anpassade produkter.

Distribution i Norden

Tibnor är den ledande ståldistributören i Norden och en del av SSAB. Tibnor kommer att öka närvaron i alla nordiska länder, bredda utbudet och ta en ledande position när det gäller digitalisering av denna del av värdekedjan.

 

Flexibel verksamhet

För att överträffa sina konkurrenter och uppnå branschledande lönsamhet under de kommande åren, kommer SSAB att fortsätta att fokusera på effektivitet och en flexibel verksamhet.

Resultat efter avslutade kostnadsbesparingsprogram

Efter sammanslagningen mellan SSAB och Rautaruukki lanserades en rad olika kostnadsbesparingsprogram. Den kombinerade effekten har minskat SSABs totala kostnadsnivå jämfört med perioden när Rautaruukki köptes med 3,0 miljarder kronor per år, med full effekt från 2017 och framåt. Den lägre kostnadsbasen stärker SSABs flexibilitet och konkurrenskraft under kommande år.

Nya kontinuerliga förbättringsambitioner

Forsättningsvis kommer SSAB att befästa sin ledande position inom hemmamarknaderna genom att höja ambitionerna för kontinuerlig förbättring. Målet är att nå betydande produktivitetsvinster varje år genom att involvera alla medarbetare i förbättringsprogrammen.

 

Högpresterande organisation

För att uppnå de strategiska målen fortsätter SSAB att utveckla en högpresterande organisation.

Att bli världens säkraste stålföretag

Det pågående säkerhetsarbetet på alla produktionsanläggningar ska leda till att SSAB, i alla delar av företaget, blir världens säkraste stålföretag. SSAB har redan en ledande position när det gäller den USA-baserade verksamheten.

Använda SSAB One som ledningsfilosofi

SSAB implementerar gradvis sitt ledningssystem SSAB One för att garantera att fokus ligger på affärsverksamheten och fortsatta förbättringar, och att de strategiska målen nås.

Stärka vår prestationskultur och vårt medarbetarengagemang

Medarbetare och chefer på alla nivåer anpassar sitt agerande och sina beteenden för att stödja den strategiska inriktningen.

Överlägsen kundupplevelse

En del av SSABs strategi är att erbjuda en överlägsen kundupplevelse.

Ledande i kundnöjdhetsundersökningar

SSAB strävar efter att ha marknadens bästa erbjudande avseende basprodukter och -tjänster för att kunna behålla positionen som kundens förstaval som leverantör, vilket mäts genom kundundersökningar. Arbetet inkluderar exempelvis responsiva försäljningsprocesser, enhetligt hög produktkvalitet, korta ledtider, hög leveransprecision med mera.

Bygga varaktiga relationer

För att bibehålla en ledande ställning kommer SSAB att fortsätta investera i teknisk support och gemensamma innovativa samarbetsprojekt för att hjälpa kunderna att optimera användningen av SSABs höghållfasta stål. Kombinerat med ledande varumärkes- och kundvarumärkesprogram som ”Hardox In My Body” och ”My Inner Strenx” kan SSAB ytterliga stärka sitt relation med kunder globalt.