5
SSAB Americas

SSAB Americas

Marknadsledande nordamerikansk stålproducent som tillverkar grovplåt och coils av hög kvalitet

SSAB Americas är den största producenten och leverantören av grovplåt i Nordamerika. SSAB Americas har en stark position genom kostnadseffektivitet och hög kvalitet.

SSAB Americas moderna stålverk ligger i Mobile, Alabama och Montpelier, Iowa, och har en sammanlagd årlig produktionskapacitet på 2,4 miljoner ton. Båda verken använder en skrotbaserad metod med elektriska ljusbågsugnar för att tillverka stål. Stålverken är strategiskt belägna i ett område som är Nordamerikas industriella hjärta med tillgång till det strategiska södra hamnsystemet, vattenvägar mellan kusterna och de viktigaste järnvägarna, vilket ger en logistisk fördel.

 

Fakta

Antal anställda: cirka 1 200
Försäljning 2017: 12 727 Mkr
Andel av SSAB-koncernens totala omsättning: 17 %
Andel av SSAB-koncernens total EBITDA: 10 %
Chef för SSAB Americas: Charles Schmitt (1959), EVP
Stålleveranser 2017: cirka 2,0 miljoner ton

 

Styrkor

 • Stark produktionsbas inom Nordamerika, med en branschledande kvalitet och kostnadsposition 
 • Två moderna stålproduktionsanläggningar med elektriska ljusbågsugnar (Electric Arc Furnaces, EAF), som använder återvunnet skrot som råvara
 • Nära samarbete med kunderna för att utveckla unika, anpassade produkter och lösningar
 • Starkt engagemang för miljön, vilket märks genom en rad återvinningsprojekt

 

Strategi

SSAB Americas har som mål att behålla sin ledande ställning och över tid öka marknadsandelen till 30 % inom grovplåt. Kapaciteten kommer att gradvis ökas genom att ta bort flaskhalsar i de nuvarande anläggningarna för att möta marknadens tillväxt. Vidare investeringsbeslut kommer att fattas baserat på bedömningarna av långsiktig tillgång och efterfrågan, och på möjligheten att upprätthålla den ledande kostnadspositionen.

 • Säkerhetsfokus genom hela divisionen
 • Branschledande kundservice och e-handelslösningar
 • Positionen som den mest kostnadseffektiva tillverkaren upprätthålls med hjälp av kontinuerliga förbättringar
   

Kunder och slutanvändare

SSAB Americas tillverkar ett brett urval av högklassiga stålprodukter, inklusive avancerade höghållfasta stål som används inom olika branscher. SSAB Americas säljer produkterna både direkt till slutanvändarna och till stålservicecenter.

Huvudsakliga kundsegment

 • Energi: Gas, olja, offshore-strukturer, kraftledning, vindkraftverk och petrokemiska tankar 
 • Tunga transporter: Järnvägstransport, fartyg och offshore, jordbruk, skogsbruk och fiske 
 • Byggverksamhet: Lyftutrustning, bygg- och anläggningsmaskiner 
 • Infrastruktur: Vattenledning, lagringstankar och broar
 • Gruvdrift: Gräv- och schaktmaskiner
 • Servicecenter: Stålplåt och -rullar 
   


Produkter

 • Grovplåt
  • Grovplåtsrullar
  • Värmebehandlad grovplåt
  • Normaliserad plåt
 • Övriga produkter
  • Varmvalsade plåtrullar
  • Kallvalsade plåtrullar
  • Metallbelagda produkter
  • Målade produkter

 

I Iowa har SSAB en modern forsknings- och utvecklingsanläggning i världsklass i anslutning till stålverket. Den har några av de mest moderna utrustningarna i världen för provning, simulering och metallografi. 

I Alabama har SSAB ett modernt stålverk som grundades 2001. Stålverket innefattar två seghärdningslinjer (Q&T) med en total kapacitet på över 300 000 ton per år. Leveranserna av dessa produkter bokförs i divisionen SSAB Special Steels. Den nyaste seghärdningslinjen i Alabama är en av världens mest avancerade.

Förutom de två stålverken har SSAB Americas tre klipplinjer; i Houston, Texas, St. Paul, Minnesota och Toronto (Kanada). Dessa anläggningar har flexibilitet att hantera både SSABs stål och stål från externa leverantörer och bearbetar plåtrullar (coils) av varierande bredd, dimensioner och kvaliteter för att uppfylla kundspecifika krav genom en utökad servicemodell.


Marknadsförhållanden och efterfrågan

Den nordamerikanska grovplåtsmarknaden förbättrades något under 2017, främst drivet av energisegmentet. Den totala efterfrågan har varit relativt låg 2016 och 2017, men det finns potential för förbättring under de kommande åren. Det finns fortfarande ett stort behov av att renovera infrastrukturen i Nordamerika, vilket betyder att flera slutanvändarsegment såsom byggnadsmaterial och gruvdrift förväntas växa. 


Marknadsområden och marknadsandel

 • SSAB är den största producenten och leverantören av grovplåt i Nordamerika och hade en marknadsandel på cirka 28 % 2017 
 • SSAB har en fortsatt stark ställning på marknaden inom kundsegmenten för energi och tung transport
 • USA står för cirka 85 % av omsättningen, Kanada för 10 % och Latinamerika för 5 % 

 

Konkurrenter

SSAB Americas huvudsakliga konkurrenter är både lokala tillverkare, till exempel Nucor och ArcelorMittal, och importerade produkter.