5
SSAB Europe

SSAB Europe

Ledande nordisk stålproducent av högkvalitativa tunnplåts-, grovplåts- och rörprodukter

 

SSAB Europe är en ledande producent av tunnplåts-, grovplåts- och rörprodukter av hög kvalitet. SSAB Europes processeringscenter skräddarsyr produkter för kundernas behov. Fokus på att arbeta nära och förstå kunders behov och kunskap om produktion och användning av höghållfasta stål, i kombination med de mervärdestjänster som våra kunder behöver, särskiljer SSAB Europe från andra ståltillverkare.

SSAB Europes fokus ligger på hemmamarknaden i Norden och på utvalda tillväxtområden i kontinentala Europa, samt internationellt. SSAB Europes huvudsakliga produktionsanläggningar ligger i Brahestad och Tavastehus (Finland) samt i Luleå och Borlänge (Sverige). Produktionen är baserad på integrerade masugnsprocesser. SSAB Europes stålverk har en produktionskapacitet på 4,9 miljoner ton om året.

Övriga produktionsanläggningar innefattar färgbeläggningslinjerna i Finspång (Sverige) och i Kankaanpää (Finland). Divisionen tillverkar även rör i Tavastehus, Lappvik, Oulais, Pulkkila och Toijala (Finland) samt i Virsbo (Sverige) och har även andra produktionsanläggningar i Nederländerna, Norge, Ryssland, Polen, Sverige och Storbritannien.

  

Fakta

Antal anställda: cirka 6 900
Nettoomsättning 2016: 25 831 Mkr
Andel av SSAB-koncernens totala nettoomsättning: 39 %
Andel av SSAB-koncernens totala EBITDA: 48 %
Chef för SSAB Europe: Olavi Huhtala (1962), EVP
Stålleveranser 2016: cirka 3,7 miljoner ton

Kunder och slutanvändare

SSAB Europes breda produktportfölj gör det möjligt att betjäna kunder inom olika segment och för ett brett urval applikationer.

 SSAB Europe säljer produkterna både direkt till slutkunder och till servicecenter och grossister. Vissa produkter för de nordiska och baltiska marknaderna levereras även av Tibnor.

 

SSAB Europes huvudsakliga kundsegment:
 • Bygg och infrastruktur
 • Automotive
 • Industriella applikationer 
 • Tunga transporter
 • Energi 
 • Entreprenadmaskiner
 • Servicecenter 
   
SSAB Europe tillhandahåller olika stålkvaliteter till större OEM-företag inom sektorn för tunga och kommersiella fordon. På samma sätt som tillverkarna av personbilar, vill dessa tillverkare dra nytta av lättare produkter och mer effektiv bränsleförbrukning. Divisionen säljer även sina produkter till större tillverkare av jordbruksmaskiner. Grovplåt används i hög grad på den nordiska marknaden och i Europa inom energisektorerna, medan färgbelagda material används primärt av tillverkare av stålplåtstak och regnvattensystem, särskilt på de nordiska och östeuropeiska marknaderna.

 

Produkter och tjänster

SSAB Europe har ett brett produktutbud med internationellt välkända produktvarumärken. Sträckgränsklasserna för varmvalsade produkter når upp till700 MPa. (Stålkvaliteter från denna gräns för varmvalsade produkter finns i SSAB Special Steels produktutbud.) Kallvalsade och galvaniserade produkter finns med brottgränser från 200 till 1700 MPa.

Produkterbjudandet inom SSE innehåller skräddarsydda produkter för olika användningsområden, alltifrån mjuka djuppressningsstål till ultrahöghållfasta stål för bilapplikationer. Dessutom erbjuder SSAB Europe ledande färgbelagda produkter anpassade för specifika behov baserat på flera olika beläggningssystem och olika specialutvecklade stålkvaliteter.

Det fullständiga produktsortimentet innefattar följande:
 • Varmvalsade grovplåtprodukter
 • Varmvalsade tunnplåtsprodukter
 • Kallvalsade tunnplåtsprodukter
 • Metallbelagda tunnplåtsprodukter
 • Färgbelagda tunnplåtsprodukter
 • Rör och profiler
 • Infraprodukter


SSAB Europes organisation möjliggör hög tillgänglighet, korta leveranstider, avancerade logistiktjänster med hög leveransprecision och en hög grad av flexibilitet för att uppfylla kundernas behov, särskilt inom Norden. Kunderna kan även få stål i de olika format som uppfyller deras behov bäst. SSAB Europes tjänsteutbud innefattar även teknisk rådgivning, utveckling och verkstadssupport, utbildning med mera.
 

Allmänna marknadsförhållanden och efterfrågan

Efterfrågan på stål i Europa har legat på historiskt sett låga nivåer under de senaste åren, men en måttlig tillväxt väntas under de kommande åren. Generellt är den europeiska ekonomin måttligt stark men osäkerheten är hög och det finns flertalet risker. Det finns samtidigt stora regionala skillnader och en attraktiv tillväxtpotential för SSAB Europes produkter och tjänster i ett antal geografiska områden och segment. Speciellt utvecklingen inom bilindustrin innebär intressanta tillväxtmöjligheter.

Stålbranschen i Europa präglas fortfarande av överkapacitet och av importen från producenter i andra delar av världen. Den europeiska stålbranschen kännetecknas generellt av tuff konkurrens, med en marginalpress om man jämför råvarupriserna med stålpriserna på marknaden. Prispressen varierar dock mellan olika produkter och påverkas också tidvis av åtgärder mot prisdumpning.

Marknadsområden

 • I Norden är SSAB Europe marknadsledare med en komplett portfölj av stålprodukter av hög kvalitet 
 • SSAB Europe har en ledande position inom vissa applikationer av avancerat höghållfast stål (Advanced High-Strength Steel, AHSS) för bilindustrin
 • I Ryssland har en närvaro på marknaden byggts upp under de senaste åren
 • SSAB Europe har ledande produkter och ett starkt produktvarumärke för färgbelagda produkter - GreenCoat
 • SSAB Europe har en omfattande portfölj av högkvalitativa rörprodukter som utvecklats av företagets eget produktutvecklingsteam
 • Norden står för cirka 50 % av omsättningen, resten av Europa för cirka 40 % och resten av världen för cirka 10 %

 Historiskt har SSAB Europe varit starkt i Västeuropa och idag ser vi ökade möjligheter att utveckla försäljningsaktiviteterna i Östeuropa.

Mängden, för SSAB Europe, viktiga marknadssegment visar på bredden i företagets erbjudande till kunderna: bilindustri, tunga transporter, lyftverksamhet, gula maskiner/entreprenadmaskiner, offshore, jordbruk, byggindustri och energi.

SSAB Europe är Nordens enda tillverkare av stålrör med ett omfattande urval rörprodukter och profiler som uppfyller behoven inom bygg-, fordons- och tillverkningsbranscherna.

 

Strategi

Hemmamarknaden i Norden är en central del av SSAB Europes strategi och ambitionen är att fortsätta utveckla marknaden, inklusive mervärdeserbjudandet, samtidigt som vi upprätthåller vår ställning som den mest pålitliga leverantören och kundernas första val.

Att fortsätta växa affären av avancerade höghållfasta stål (AHSS) till bilindustrin på global basis med fokus på utvalda applikationsområden samt att växa de mer unika stålprodukterna inom flera olika segment är andra viktiga strategiska fokusområden.

Sammanslagningen av SSAB och Rautaruukki har skapat ett mer konkurrenskraftigt och flexibelt produktionssystem genom att stora synergier har kunnat realiseras och ett bättre utnyttjande av produktionstillgångarna har uppnåtts. Samgåendet har också möjliggjort en optimerad produktportfölj baserad på de bästa produkterna från båda företagen.

Fortsatta effektiviseringar och produktivitetsförbättringar är också en viktig del av SSAB Europes strategi och drivs primärt genom kontinuerliga förbättringar i hela organisationen.

I hela Europa ligger vårt fokus på att tillhandahålla mervärdesmaterial till kunder på alla marknader och att genomföra en strategi som innebär selektiv tillväxt, snarare än försäljning av standardprodukter.


Strategiska prioriteringar:
 • Fokus på arbetssäkerhet i hela divisionen
 • Säkra och utveckla den nordiska hemmamarknaden 
 • Växa avancerade höghållfasta stål inom bilindustrin
 • Växa mer unika produkter inom utvalda segment och marknader
 • Realisera effektiviserings och produktivitetsförbättringar samt förbättrad kvalitet och leveransprecision genom kontinuerliga förbättringar
   

Styrkor

 • Marknadsledare på den nordiska marknaden
 • Nära samarbete med kunderna för att skapa en unik kundupplevelse
 • Bred produktportfölj med unika och starka produktvarumärken
 • Stor och växande kundbas i Europa
 • Ledande tekniskt och i materialkunnande
 • Flexibel produktionskapacitet
 • Stålprodukter som är skräddarsydda för kundspecifika behov
 • Starkt partner- och distributionsnätverk

Konkurrenter

SSAB Europes huvudsakliga konkurrenter innefattar ArcelorMittal, Dillinger, Salzgitter, ThyssenKrupp, Tata Steel Europe, US Steel och Voestalpine.

Styrkor

 • Robust ställning på den nordiska marknaden
 • Nära samarbete med kunderna för att skapa en unik kundupplevelse
 • Bred produktportfölj med unika och starka produktvarumärken
 • Stor och växande kundbas i Europa
 • Stor sakkunskap vad beträffar teknik och material
 • Flexibel produktionskapacitet
 • Stålprodukter som är skräddarsydda för kundspecifika behov
 • Starkt partner- och distributionsnätverk

Styrkor

 • Robust ställning på den nordiska marknaden
 • Nära samarbete med kunderna för att skapa en unik kundupplevelse
 • Bred produktportfölj med unika och starka produktvarumärken
 • Stor och växande kundbas i Europa
 • Stor sakkunskap vad beträffar teknik och material
 • Flexibel produktionskapacitet
 • Stålprodukter som är skräddarsydda för kundspecifika behov
 • Starkt partner- och distributionsnätverk

Styrkor

 • Robust ställning på den nordiska marknaden
 • Nära samarbete med kunderna för att skapa en unik kundupplevelse
 • Bred produktportfölj med unika och starka produktvarumärken
 • Stor och växande kundbas i Europa
 • Stor sakkunskap vad beträffar teknik och material
 • Flexibel produktionskapacitet
 • Stålprodukter som är skräddarsydda för kundspecifika behov
 • Starkt partner- och distributionsnätverk